Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Τα Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας - 2011

Τα Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας - 2011, καθώς και τα Πρακτικά (τόμοι και CDs) των προηγουμένων συνεδρίων διατίθενται στη διεύθυνση:

ΕΕΧ - ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6
54623 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 278077
Email: ptkdm@eex.gr