Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Τα Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας - 2011

Τα Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας - 2011, καθώς και τα Πρακτικά (τόμοι και CDs) των προηγουμένων συνεδρίων διατίθενται στη διεύθυνση:

ΕΕΧ - ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6
54623 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 278077
Email: ptkdm@eex.gr

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ CD ΕΡΓΑΣΙΩΝ


PROCEEDINGS OF THE 4th ENVIRONMENTAL CONFERENCE OF MACEDONIA
BOOK OF ABSTRACTS AND CD OF PAPERS