Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ CD ΕΡΓΑΣΙΩΝ


PROCEEDINGS OF THE 4th ENVIRONMENTAL CONFERENCE OF MACEDONIA
BOOK OF ABSTRACTS AND CD OF PAPERSΔιοργάνωση
Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Συν-διοργάνωση
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών - Τμήμα Κεν. Δυτ. Μακεδονίας
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χημικών ENVNET
Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA
Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας

Υπό την αιγίδα
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια: Κώστας ΝικολάουOrganized by
Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central & West Macedonia

Co-Organized by
Region of Central Macedonia
Municipality of Thessaloniki
Organization for the Master Plan & Environmental Protection of Thessaloniki
Thessaloniki’s Urban Transport Authority
Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co
Chemistry Department AUTh
Chemical Association of Northern Greece
Hellenic Association of Chemical Engineering - Branch of Central & West Macedonia
Hellenic Association of Educators for the Environmental Education
Chemists Environmental Network ENVNET
Balkan Environmental Association BENA
Hellenic Green Chemistry Network

Under the Auspices of
Hellenic Ministry of Environment, Energy and Climate Change
Aristotle University of Thessaloniki

Editor: Kostas Nikolaou
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CONTENTS
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
INVITED LECTURES


Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ευαγγελία Μπαλλά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής, Ανεξάρτητη Αρχή ‘Συνήγορος του Πολίτη’
THE CONTRIBUTION OF THE GREEK OMBUDSMAN IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND QUALITY OF LIFE
Evangelia Balla
Deputy Ombudsman, Quality of Life Department, Independent Authority 'Greek Ombudsman’

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΟ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος
Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ) και Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ENERGY FROM SUN, WATER AND CARBON DIOXIDE
Athanasios G. Konstandopoulos
Chemical Process Engineering Research Institute, Center for Research and Technology-Hellas (CPERI/CERTH) and Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki


ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
UNIT I: ATMOSPHERE


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ν. Μουσιόπουλος, Ι. Ντούρος, Γ. Τσέγας, Λ. Χουρδάκης, Σ. Κλεάνθους
AN AIR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CYPRUS
Nicolas Moussiopoulos, I. Douros, G. Tsegas, E. Chourdakis, S. Kleanthous

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χ. Βλαχοκώστας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, A.B Μιχαηλίδου
INTEGRATED ASSESSMENT OF URBAN AIR POLLUTION CONTROL OPTIONS: APPLICATION FOR THESSALONIKI, GREECE
Ch. Vlachokostas, N. Moussiopoulos, Ch. Achillas, A.V. Michailidou

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΗΓΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM10 ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. Αργυρόπουλος, Κ. Σαμαρά, Κ. Νικολάου
SOURCE APPORTIONMENT OF PM10 IN THE ATMOSPHERE OF THESSALONIKI
Argyropoulos G., Samara C., Nikolaou K.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1Ο: ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ
Καλογήρου M., Φονταράς Γ., Πιστικόπουλος Π., Σαμαράς Ζ., Rose Κ.
EFFECT OF BIODIESEL ON THE REGULATED AND NON-REGULATED EMMISIONS OF EURO 4+ DIESEL VEHICLES. PART 1: REGULATED EMISSIONS
Kalogirou M., Fontaras G., Pistikopoulos P., Samaras Ζ., Rose Κ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+.
ΜΕΡΟΣ 2ο: ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ
Γρηγοράτος Θ., Καλογήρου Μ., Φονταράς Γ., Σαμαρά Κ., Σαμαράς Ζ., Rose K.
EFFECT OF BIODIESEL ON THE REGULATED AND
NON-REGULATED EMISSIONS OF EURO 4+ DIESEL VEHICLES.
PART 2: ΝΟΝ-REGULATED EMISSIONS
Grigoratos T., Kalogirou M., Fontaras G., Samara K., Samaras Z., Rose K.

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πετρακάκης Μ.Ι., Κελέσης Α.Γ., Τζουμάκα Π.Ν., Ζουμάκης Ν., Κασσωμένος Π., Κανελλοπούλου Ζ., Τσακνιά Α. και Κούτσαρη Ε.
ΒΕΝΖΕΝΕ AND PM2.5 IN THE URBAN AREA OF THESSALONIKI
Petrakakis M.I., Kelessis A.G., Tzoumaka P.N., Zoumakis N., Kassomenos P., Kanellopoulou Z., Tsaknia A. and Koutsari E.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ : EKΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Π.Κασσωμένος
ASSESSMENT OF THE TOXIC FUGITIVE DUST DISPERSION DURING SOIL REMEDIATION CONSTRUCTION WORKS USING INTERNATIONALLY ACCEPTED COMPUTATIONAL TECHNIQUES. ASSESSMENT OF PARTICULATES CONCENTRATION FIELDS UNDER DIFFERENT METEOROLOGICAL SCENARIOS
I.Panagopoulos, A.Karayannis , P.Kassomenos

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (CFD):ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Π.Κασσωμένος
ASSESSMENT OF THE TOXIC FUGITIVE DUST DISPERSION DURING SOIL REMEDIATION CONSTRUCTION WORKS USING CFD TECHNIQUES. ASSESSMENT OF ALTERNATIVE SCENARIOS OF SITING PROTECTION FENCES
I.Panagopoulos, A.Karayannis, P.Kassomenos

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μιχαηλίδης Π. και Νικολάου Κ.
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF PLANTING ZONES AND CEMENT DUST REDUCTION METHODS FOR THE SUSPENDED PARTICULATE RETENTION AND POLLUTANT REDUCTION IN THE GREATER AREA
Michailidis P. and Nikolaou K.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κακοσίμος Κ.Ε., Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι.
MODELLING AND ASSESSMENT OF PARTICULATE MATTER POLLUTION CAUSED BY INDUSTRIAL ACTIVITIES IN THE GREATER THESSALONIKI AREA
Kakosimos K.E., Katsarou A.S. and Assael M.J.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΑΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημητριάδου Δ., Κούγκολος Α. και Νάτσινας Θ.
TRAFFIC MANAGEMENT MEASURES FOR AIR POLLUTION REDUCTION: THE INTERNATIONAL EXPERIENCE AND THE CASE OF THESSALONIKI
Dimitriadou D., Kungolos Ath. and Natsinas Th.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009
Δ.Βαρθολομαίος, Β.Μπαρλάκας,Κ.Βασδέκης
RESULTS OF THE GAS VEHICLE EMISSIONS DURING THE SECOND SEMESTER OF 2009
D.Vartholomaios, Β.Mparlakas, Κ.Vasdekis

AΣ10 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. Γ. Τριανταφύλλου, Σ. Γκάρας, Χ. Διαμαντόπουλος, A. Ιορδανίδης, Α. Ασβεστά, Α. Κρέστου
PM10 IN THE CITY OF KOZANI: YEARLY VARIATION OF CONCENTRATIONS, MORPHOLOGICAL, MINERALOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS
A. G. Triantafyllou, S. Garas, Ch. Diamantopoulos, A. Iordanidis, Α. Asvesta, Α. Krestou

ΤΟ ΝΕΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Α. Γ. Τριανταφύλλου, Ι. Σκόρδας, Χ. Διαμαντόπουλος, E. Τοπάλης
THE NEW DYNAMIC AIR QUALITY INFORMATION SYSTEM AND ITS APPLICATION IN WEST MACEDONIA, GREECE
A.G. Triantafyllou, S. Skordas, Ch.Diamantopoulos, E. Topalis

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
E. Στεφα, Σ. Βασιλειαδης, Ζ. Ζιακα, και Α. Λυκουργιωτης
RECOVERY OF ELEMENTAL SULFUR AND TREATMENT OF THE TAIL GASES WITH THE CLAUS METHOD. APPLICATION OF BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR POLLUTION PREVENTION
E. Stefa, S. Vasileiadis, Z. Ziaka, and A. Lycourghiotis

AIRTHESS: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
Κ. Καρατζάς, A. Μπασούκος, Κ. Νικολάου, Δ. Βουκάντσης και Φ. Τζήμα
AIRTHESS: PERFORMANCE EVALUATION OF AN EARLY WARNING AIR POLLUTION INFORMATION SYSTEM FOR THESSALONIKI, GREECE
Karatzas K.1, Bassoukos A., Nikolaou Κ., Voukantsis D. and Tzima F.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Καρατζάς Κ., Μπασούκος Α., Επιτρόπου Β., Kukkonen J. και Balk T.
A NEW WEB PORTAL AND A NEW IMAGE PROCESSING METHOD FOR THE DEVELOPMENT OF A JOINED ENVIRONMENTAL INFORMATION SPACE IN EUROPE, FOR CHEMICAL WEATHER FORECASTS
Karatzas K., Bassoukos A., Epitropou V., Kukkonen J. and Balk T.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ SO2 ΚΑΙ NOX ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Νικολάκη Σ.Ν., Καράμπελας Α.Ι., Σαρηγιάννης Δ.Α., Σωτηρόπουλος Δ.
RETROFITTING LIGNITE-FIRED POWER PLANTS FOR SO2 AND NOX POLLUTION REDUCTION: A CASE STUDY FOR GREECE
S. N. Nikolaki, A. J. Karabelas, D. A. Sarigiannis, D. Sotiropoulos

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μπουρλίβα Α., Χριστοφορίδης Χ., Παπαδόπουλος Α., Γιούρη Α., Παπαδοπούλου Λ., Καντηράνης Ν., Κόλλιας Π. και Φυτιάνος Κ.
METAL CONTENT OF URBAN ROAD DUST IN THE HISTORIC CENTRE OF THE CITY OF THESSALONIKI
Bourliva A., Christoforidis C., Papadopoulos A., Giouri A., Papadopoulou L., Kantiranis N., Kollias P. and Fytianos K.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αθανασιάδου Ε. και Χαρίση Μ.
CONTROL AND REDUCTION OF FORMALDEHYDE EMISSION FROM WOOD BASED PANELS FOR THE IMPROVEMENT OF INDOOR AIR QUALITY
Athanassiadou Ε. and Charissi M.

ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ
Στογιαντζίκης Ηλίας και Γώγος Μερκούριος
EMISSIONS REDUCTION OF A DIESEL ENGINE USING BIODIESEL BLENDS AND DIESEL PARTICULATE FILTER
Stogiantzikis Ilias and Gogos Merkourios

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ
Καρύδα Α. και Νικολάου Κ.
CLASSIFICATION AND MAPPING OF THESSALONIKI MAIN ROADS BASED ON TRAFFIC PARAMETERS, AIR POLLUTANT EMISSIONS AND NOISE LEVELS
Karida A. and Nikolaou K.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Λιάμπας Ν και Νικολάου Κ.
EFFECT OF POWER STATION WITH NATURAL GAS ON THE AIR QUALITY
Liampas N. and Nikolaou K.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Μαρίτσα Δ. και Νικολάου Κ.
TYPOLOGY OF THE AIR POLLUTION IN THESSALONIKI COMBINED WITH METEOROLOGICAL PARAMETERS
Maritsa D. and Nikolaou K.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ντουμανάκης Ε. και Νικολάου Κ.
AIR POLLUTANT VARIATION IN CORRELATION TO THE TRAFFIC AND METEOROLOGICAL CONDITIONS IN THESSALONIKI CITY
Ntoumanakis E. and Nikolaou K.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
X. Διαμαντόπουλος, Σ. Γκάρας, Ι. Σκόρδας, Α. Τριανταφύλλου, Φ. Βοσνιάκος, Ν. Ζουμάκης
PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA
Ch. Diamantopoulos, S. Garas, J. Skordas, A.G. Triantafyllou, F. Vosniakos, N. Zoumakis

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΣ
Kρέστου Α., Τριανταφύλλου Α., Γκάρας Σ., Διαμαντόπουλος Χ., Παυλουδάκης Φ.
FIRST EXPERIMENTAL RESULTS OF PARTICULATE MATTER EMISSION SOURCES CHARACTERISTIC PARAMETERS
Krestou Α., Triantafyllou Α., Garas S., Diamantopoulos C., Pavloudakis F.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΠΟΧΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.
Παπαστάμου Α. , Βοσνιάκος Φ. , Βοσνιάκος Κ. , Παπαστάμου Π.
EFFECTS IN ENVIRONMENTAL ATMOSPHERIC POLLUTION DUE TO VEHICLES IN THESSALONIKI CITY IN INTER-SEASONAL BASE - COMPARISON WITH OTHER GREEK CITIES
Papastamou A., Vosniakos F., Vosniakos K., Papastamou P.


ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΝΕΡΑ
UNIT II: WATERS


ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
T. Licha, K. Nodler, Δ. Βουτσά, Κ. Σαμαρά
EMERGING POLLUTANTS FOR THE EVALUATION OF THE QUALITY STATUS OF MARINE ENVIRONMENT AND IDENTIFICATION OF POLLUTION SOURCES
T. Licha, K. Nodler, D. Voutsa, C. Samara

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ ΤΗΣ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Μ. Αγγελακοπούλου, Α. Τατάρογλου , Δ. Βουτσά
STUDY ON OCCURRENCE AND FATE OF ENDOCRINE DISRUPTING COMPOUNDS IN BELITSA DITCH, SERRES, GREECE
M. Aggelakopoulou, A. Tataroglou, D. Voutsa

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΟΤΥΧΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΟΣ, ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Σ. Μιρμίγκου και Δ. Βουτσά
ASSESSMENT OF THE WATER QUALITY IN THE LAGOONS OF KOTYCHI AND PROKOPOS, NW PELOPONNHSOS, GREECE
S. Mirmigkou and D. Voutsa

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΤΡΑΤΕΣ
Κομπιάδου Κ., Κρεστενίτης Ι.N.
MODELLING MECHANICAL EROSION BY BENTHIC TRAWLERS
Kombiadou Κ., Krestenitis Y.N.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Σ. Γιαννάκης, Ε. Νταρακάς
INVESTIGATION OF THE THESSALONIKI STREAM ENVIRONMENTAL IMPACTS ON THERMAIKOS GULF COASTAL POLLUTION
S. Yiannakis, E. Darakas

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Βουδούρης Κ., Καζάκης, Ν.
THE IMPACTS OF URBANIZATION ON GROUNDWATER OF PERAIA AREA, THERMAIKOS
Voudouris K., Kazakis N.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κομπιάδου Αικ. , Δημητριάδης Ξ., Χούλη Φ.
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATER QUALITY IN THE POTIDEA CHANNEL (NORTHERN GREECE)
Moriki Α., Savvidis Y, Kombiadou K., Dimitriadis X. and Houlli F.

2-ΜΕΘΥΛΟΪΣΟΒΟΡΝΕΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΜΙΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.)
Κ. Ζαμπέτογλου, Γ. Σερετούδη, Αικ. Χαραλαμπίδου, Αθ.Σουπίλας
2-METHYLISOBORNEOL AND GEOSMIN: OCCURRENCE AND REMOVAL FROM THE WATER TREATMENT PLANT OF THESSALONIKI (WTPT)
K. Zambetoglou, G. Seretoudi, E. Charalmbidou, A. Soupilas

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ - ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΑΖΩΝ (HS-SPME/PTV-GC-MS)
Κ. Ζαμπέτογλου, Γ. Σερετούδη, Β. Μπαλτσιώτης, Αικ. Χαραλαμπίδου
DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCS) IN DRINKING WATER USING HEADSPACE-SOLID PHASE MICROEXTRACTION/PROGRAMMABLE TEMPERATURE VAPORIZER INLET – GAS CHROMATOGRAPHY – MASS SPECTROMETRY (HS-SPME/PTV-GC-MS)
K. Zambetoglou, G. Seretoudi, V. Baltsiotis, E. Charalmbidou

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Σουπίλας Αθ, Κωτούλας Κ. , Παπαδάκης Ν., Παπαστεργίου Φ. , Καλαφάτη Ερ, Χριστοδούλου Κ.
AGRICULTURE IRRIGATION USING TREATED EFFLUENTS FROM EYATH’S WASTEWATER TREATMENT PLANT OF THESSALONIKI
Soupilas Ath., Kotoulas K., Papadakis N., Papastergiou F., Kalafati Er., Christodoulou K.

EΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Χριστοδούλου Αικ., Καλικαζάρου Νομ., Παντελίδου Χρ, Σουπίλας Αθ.
ENVIRONMENTAL ACTIONS OF THESSALONIKI WATER SUPPLY AND SEWERAGE CO (EYATH SA) FOR THE IMPROVEMENT OF THE QUALITATIVE STATE OF THERMAIKOS GULF IN THESSALONIKI
Christodoulou E. , Kallikazarou N. , Pantelidou Ch., Soupilas A

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
Χ. Ι. Νάννου, Χ. Ι. Κοσμά, Ι. Β. Ζιώρης, Τ. Α. Αλμπάνης
DETERMINATION OF PHARMACEUTICAL RESIDUES IN SURFACE WATERS OF LOUROS RIVER
Ch.I. Nannou, Ch. I. Kosma, I.V. Zioris, T.A. Albanis

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN
Αναστασίου Σ., Συλαίος Γ. και Τσιχριντζής Β.
DESCRIPTION OF THE WAVE CLIMATE OF THE THRACIAN SEA USING SWAN NUMERICAL MODEL
Anastasiou S, Sylaios G. and Tsihrintzis V.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Γ. Παπαστέργιος, Ε. Τζάμος, Ν. Καντηράνης, Α. Φιλιππίδης, Δ. Βογιατζής, Α. Γιούρη, Μ. Βαβελίδης, Β. Χαραλαμπή
ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE GROUNDWATER RESERVES OF ASVESTOHORI – HORTIATIS AREA, N. GREECE
G. Papastergios, E. Tzamos, N. Kantiranis, A. Filippidis, D. Vogiatzis, A. Giouri, M. Vavelidis, B. Haralampi

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γουγουτσά Χρύσα, Χριστοφορίδης Χριστόφορος, Φυτιάνος Κωνσταντίνος
POLLUTION MONITORING OF GROUNDWATER IN THE PREFECTURE OF KILKIS (N. GREECE) USING ΙΟΝ CHROMATOGRAPHY.
Gougoutsa Chrisa, Christophoridis Christophoros, Fytianos Konstantinos

ΠΟΛΥΚΑΝΝΑΛΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: ΈΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ (Β.ΕΛΛΑΔΑ)
Τερζοπούλου E., Σωτηρόπουλος Π., Σίδερης Γ., Καπακλή Σ.
WATERTOOL: AN AUTOMATED SYSTEM FOR HYDROLOGICAL INVESTIGATIONS WITH APPLICATION AT STRYMONAS RIVER (N. GREECE)
Terzopoulou E., Sotiropoulos P., Sideris G., Kapakli S.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χαχούδη A. και Νικολάου Κ.
TEMPORAL AND GEOGRAPHICAL VARIATION OF RESIDUE LEVELS OF PESTICIDES AND FERTILIZERS IN THE SURFACE WATERS OF CENTRAL MACEDONIA
Chachoudi A. and Nikolaou K.


ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
UNIT III: URBAN SOLID WASTE


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Λιαπόπουλος Σ. και Νικολάου Κ.
COMPARATIVE EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT METHODS
Liapopoulos S. and Nikolaou K.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γ. Μπανιάς, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Χ. Βλαχοκώστας
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT IN THE REGION OF CENTRAL MACEDONIA WITH THE USE OF A WEB-BASED TOOL
G. Banias, N. Moussiopoulos, Ch. Achillas, Ch. Vlachokostas

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
Καραγιαννίδης Α., Καρκανιάς Χ., Σαμαράς Π.
DEVELOPING AND OPERATIONALISING STRATEGIC PRIORITIES FOR A LOW-COST ZERO WASTE MUNICIPALITY
Karagiannidis A., Karkanias C., Samaras P.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ
I.-Σ. Αντωνόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Ε. Καλογήρου
ESTIMATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE HEATING VALUE IN GREECE IN THE FRAME OF FORMULATING APPROPRIATE SCENARIOS ON WASTE TREATMENT
I.-S. Antonopoulos, A. Karagiannidis, E. Kalogirou

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Κωνσταντινιά Τσιλέμου και Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
SOLID WASTE TREATMENT FACILITIES: THE ECONOMIC DIMENSION
Konstantinia Tsilemou and Demetrios Panagiotakopoulos

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Β. Εσκίογλου, Κ. Μπούσιου, Ε. Νταρακάς
MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN PREFECTURE OF CHALKIDIKI
V. Eskioglou, K. Bousiou, E. Ntarakas

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ
Μαυρίδου Σ., Σικαλίδης Κ. και Οικονόμου Ν.
UTILIZATION OF RECYCLED TIRE RUBBER IN THE PRODUCTION OF CONCRETE BLOCKS
Mavridou S., Sikalidis C. and Oikonomou N.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Μαυρίδου Σ., Οικονόμου Ν., Κατσιφαράκης Κ.Λ. και Μπίκας Δ.
ECOLOGICAL EVALUATION OF BASIC INSULATING MATERIALS BY COMBINING MULTICRITERIA ANALYSIS AND LIFE CYCLE ANALYSIS
Mavridou S., Oikonomou N., Katsifarakis K. L. and Bikas D.

ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
Χρήστου Γ., Μιχαηλίδης Μ., Τεκερλεκοπούλου Α., Ακράτος Χ.Σ. και Βαγενάς Δ.Β.
COMPOSTING OF OLIVE MILL PLANT WASTES
Michailides M., Christou G., Tekerlekopoulou A.G., Akratos C.S. and Vayenas D.V.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ιατρίδης Γ. και Νικολάου Κ.
INTEGRATED MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE MUNICIPALITY OF ARIDEA
Iatridis G. and Nikolaou K.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τζάνης Π. και Νικολάου Κ.
RESTORATION OF AN AREA FOR WASTE UNCONTROLLED DISPOSAL IN ARAKYNTHOS MUNICIPALITY - ETOLOAKARNANIA PREFECTURE
Tzanis P. and Nikolaou K.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Χρυσουλίδου Σ. και Νικολάου Κ.
INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES FOR THE WASTE RATIONAL MANAGEMENT IN KILKIS CITY
Chrysoulidou S. and Νikolaou Κ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΜ. ΠΑΠΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ιλαρίδης Α. και Νικολάου Κ.
ENVIRONMENTAL REHABILITATION OF AN AREA FOR WASTE UNCONTROLLED DISCHARGE IN EM. PAPA MUNICIPALITY – SERRES
Ilaridis A. and Νikolaou Κ.


ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
UNIT IV: ENERGY & ENVIRONMENT


ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (L.E.E.D. , B.R.E.E.A.M. ΚΑΙ C.A.S.B.E.E.)
Αξαρλή Κ. και Mπαμπούρης Β.
ΜETHODS OF ENVIRONMENTAL EVALUATION AND CERTIFICATION OF BUILDINGS (L.E.E.D. , B.R.E.E.A.M. AND C.A.S.B.E.E.)
Axarlis K. and Bampouris V.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Χριστίνα Μπαμπάτσου, Ευθύμιος Ζέρβας
TECHNICAL EFFICIENCY INDEXES OF ECONOMIC SYSTEMS OF FIVE EUROPEAN COUNTRIES BASED ON ENERGY CONSUMPTION
Christina Bampatsou, Efthimios Zervas

K-Eco: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Κοσμόπουλος Πάνος, Γεώργιος Μουρατίδης
K-Eco: SOFTWARE FOR ENERGY SAVING IN BUILDINGS
Kosmopoloulos Panos, George Mouratidis

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κοσμόπουλος Πάνος, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη
ENERGY EFFICIENT RESEDENCE IN TRILOFOS, THESSALONIKI
Kosmopoloulos Panos, Fragidou Ioanna-Pinelopi

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
Κοσμόπουλος Πάνος, Καντζιούρα Αθηνά, Κοσμόπουλος Ιωάννης
SURVEY REGARDING THE COGNITIVE LEVEL AND ATTITUDES TOWARDS R.E.S OF BOTH SPECIALISTS AND THE PUBLIC IN GREECE
Kosmopoloulos Panos, Kantzioura Athina, Kosmopoulos Ioannis

ZED-KIM: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Κοσμόπουλος Πάνος, Γρηγοριάδης Δημήτριος
ZED-KIM: MODEL EXPERIMENTAL PILOT HOUSE WITH USING PHOTOVOLTAICS AND WIND GENERATOR
Kosmopoloulos Panos, Grigoriadis Dimitrios

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (K-V)
Κοσμόπουλος Πάνος, Βουτσάς Δημήτριος
PROJECT FOR AN EXPERIMENTAL ECOLOGICAL MODULAR HOUSING UNIT (K-V)
Kosmopoloulos Panos, Voutsas Dimitrios

EΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πούρος Σ., Κυρτόπουλος Σ., και Κωνσταντινίδης Δ.
RENEWABLE ENERGY SOURCES IMPLEMENTATIONS IN BUILDING CONSTRUCTIONS
Pouros S., Kyrtopoulos S., and Konstantinidis D.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
Καλαμάρα Κλ. και Νικολάου Κ.
INSTALLATION AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE DISTRICT HEATING SYSTEM IN MUNICIPAL DISTRICTS OF PTOLEMAIDA
Kalamara Kl. and Nikolaou K.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Χρηστίδης Χ. και Νικολάου Κ.
INVESTIGATION OF SITING CRITERIA AND POSSIBILITIES OF WIND AND SOLAR SYSTEMS IN SERRES PREFECTURE
Christidis Ch. and Νikolaou Κ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Βάκκα Ε. και Νικολάου Κ.
INVESTIGATION OF THE EXPLOITATION POSSIBILITIES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE REGION OF EPIRUS
Vakka E. and Nikolaou K.


ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
UNIT V: NATURAL ENVIRONMENT & ECOSYSTEMS


ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ
Π. Μιχόπουλος, Γ. Μπαλούτσος, Α. Οικονόμου, Α. Μπουρλέτσικας, Ν. Θωμαΐδης, Κ. Σαμαρά, Ε. Φαρμάκη, Ι. Πασιάς, Κ. Μπαρκονίκος, Α. Κούρας, και Σ. Κασσιώτη
BIOGEOCHEMICAL CYCLE OF NUTRIENTS IN A FIR ECOSYSTEM
P. Michopoulos, G. Baloutsos, A. Economou, Α. Bourletsikas, Ν. Thomaidis, C. Samara, Ε. Pharmaki, I. Pasias, Κ. Barkonikos, Α. Κouras, and S. Kassioti

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης
EROSION AND DEVELOPMENT OF EROSION MODELS IN EUROPE
Peristera Kourakli and Panagiotis Stefanidis

EX SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μαλούπα Ε., Κρίγκας Ν. , Καρύδας Α., Παπαναστάση Κ.
EX SITU CONSERVATION OF GREEK NATIVE PLANT SPECIES IN THE LABORATORY OF THE PROTECTION AND CONSERVATION OF NATIVE AND FLORICULTURAL SPECIES –NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH FOUNDATION
Maloupa Ε. , Krigas Ν.2, Karidas Α., Papanastasi Κ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μπιμπίτσος Χ., Πέκκα Β. και Πετρίδου Ε.
PROTECTED AREAS DEVELOPMENT AND ENHANCEMENT BY THE MANAGEMENT AGENCIES: FROM THE ECONOMIC VIABILITY TO TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Bimpitsos C., Pekka V. and Petridou E.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Μ. Ζωϊδου & Γ. Συλαίος
MODELLING BIOGEOCHEMICAL CYCLES IN A COASTAL LAGOON
M. Zoidou & G. Sylaios

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ζωγόπουλος Ε.
BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH
Zogopoulos E.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
Βαξεβανίδου, Κ., Γιαννίκου, Σ. και Παπασιώπη, Ν.
INVESTIGATION OF INDIGENOUS ARSENO-REDUCING ACTIVITY IN SOILS WITH NATURAL AND ARTIFICIAL CONTAMINATION
Vaxevanidou, Κ., Giannikou, S. and Papassiopi, Ν.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΟΡΟΥΣ
Γκανάτσας Π., Παρτόζης Θ., Τοπαλούδης Θ.
WILDFIRE RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT IN THE AREA OF “OROS PANACHAIKO”
Ganatsas P., Partozis T., Topaloudis T.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Σγούρος Δ.
RESTORATION OF RUGGED LANDSCAPE SURFACES IN EGNATIA MOTORWAY
Sgouros D.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ (URSUS ARCTOS L.) ΣΤΑ ΑΓΡΟΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Χουβαρδάς Δ., Βραχνάκης Μ., Δ. Μπούσμπουρας, Χ. Ευαγγέλου, Ε. Λάμπου και Λ. Γεωργιάδης
MODELLING HABITAT SUITABILITY OF AGRO-SILVOPASTORAL LANDSCAPES FOR GREEK BROWN BEAR (URSUS ARCTOS) IN THE “E65” BRANCH OF ENGATIA ROAD
Chouvardas D., Vrahnakis M., D. Bousbouras, Ch. Evangelou, E. Lampou and L. Georgiadis

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΟΞΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
Μπαστουνοπούλου Μ., Γασπαράτος Δ. και Χαϊντούτη Κ.
INFLUENCE OF SOIL PROPERTIES ON PHOSPHORUS MOBILIZATION IN AN ACID GREEK SOIL
Bastounopoulou M., Gasparatos D. and Haidouti C.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Βραχνάκης Μ., Φωτιάδης Γ. και Καζόγλου Ι.
RANGELAND AND FOREST HABITAT QUALITY OF THE PRESPA ENDEMIC TROUT AFTER ROAD IMPROVEMENT WORKS
Vrahnakis M., Fotiadis G. and Kazoglou Y.

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Καραούζας Ι., Αλμπάνης Τ., Καμαριανός A., Κώτου E., Σκουλικίδης N., Γιαννάκου O.
ECOTOXICITY AND EFFECTS OF CITRUS PROCESSING WASTEWATERS ON STREAM BENTHIC FAUNA
Karaouzas I., Albanis T., Kamarianos A., Cotou E., Skoulikidis N., Giannakou O.


ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΥΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
UNIT VI: HEALTH & ENVIRONMENT


ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Δ.Α. Σαρηγιάννης, A. Gotti, Σ. Καρακίτσιος
A FULL CHAIN MECHANISTIC APPROACH ASSESSING CARCINOGENIC RISKS FROM MULTIPLE SOURCES EMITTED AIR POLLUTANTS
D.A. Sarigiannis, A. Gotti, S. Karakitsios

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Δ..Α. Σαρηγιάνης, A. Gotti, Ν.Ι. Σηφάκης, Α. Καράμπελας, Ε. Σολωμού, Σ. Νικολάκη, Σ.Π. Καρακίτσιος, Ε. Αμανατίδου, Κ. Μούσιου
PARTICULATE POLLUTION AND HEALTH EFFECTS: A VIEW FROM SPACE
D.A. Sarigiannis, A. Gotti, N.I. Sifakis, A.J. Karabelas, E. Solomou, S. Nikolaki, S.P. Karakitsios, E. Amanatidou, C. Moussiou

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-2005.
Παπαδάκης Ν, Χαραλαμπίδης Δ, Γεωργιανός Π, Τσαχουρίδου Ο, Γεωργιανός Π, Παπαδάκης Γ, Μπένος Α
DIACHRONIC EVALUATION OF CANCER DEATHS IN THE PREFECTURE OF PELLA 1980-2005.
Papadakis N, Charalambidis D, Georgianos P, Tsachouridou O, Georgianos P, Papadakis G, Benos A.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-2007.
Παπαδάκης Ν, Γεωργιανός Π, Χαραλαμπίδης Δ, Παπαδάκης Γ, Τσαχουρίδου Ο, Μπένος Α
DIACHRONIC EVALUATION OF CANCER MORTALITY IN THE PREFECTURE OF SERRES DURING 1980-2007.
Papadakis N, Georgianos P, Charalambidis D, Papadakis G, Tsachouridou O, Benos A.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπαπρεπώνης Π., Παντζιαρέλα Ε., Σεραφειμίδου Ο., Τσικόπουλος Ι., Τσικόπουλος Κ., Βαγδατλή Ε., Βοσνιάκος Φ.
CORRELATION BETWEEN HAEMATOLOGICAL MEASUREMENTS AND MEAN DAILY CONCENTRATION OF POLLUTANTS IN THE URBAN GREATER THESSALONIKI AREA
Papapreponis P., Pantziarela E., Serafimidou E., Tsikopoulos I., Tsikopoulos K., Vagdatli E., Vosniakos F.


ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
UNIT VII: ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου
ASSESSMENT OF ABATEMENT STRATEGIES TO CONFRONT ENVIRONMENTAL PRESSURES IN THE GREATER THESSALONIKI AREA WITH THE USE OF MULTICRITERIA ANALYSIS
Ch. Achillas, Ch. Vlachokostas, N. Moussiopoulos, G. Banias, E. Skerletidou

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΕΤΗ ΣΤΑ 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
Στ. Κοντογιάννη, Α. Καραγιαννίδης, Ι.-Σ. Αντωνόπουλος, Ν. Μουσσιόπουλος, J. Schmidt, B. Weidema, J. Villeneuveo και P. Brunneroo
FORECASTING CERTAIN HAZARDOUS WASTE QUANTITIES BY TRACING PHYSICAL FLOWS AND STOCKS OF RESOURCES IN EUROPE FOR THE NEXT 25 YEARS
St. Kontogianni., A. Karagiannidis, I.-S. Antonopoulos, N. Moussiopoulos, J. Schmidt, B. Weidema, J. Villeneuveo and P. Brunneroo

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σ.Μπάσμπας, Γ.Κητής, Η.Στάμος, Ι.Τζεβελέκης
HOV LANES AS A CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF THE CITY CENTRE OF THESSALONIKI
S.Basbas, G.Kitis, I.Stamos, Ι.Tzevelekis

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Πολίτης Ι., Παπαϊωάννου Π., Μπάσμπας Σ., Βίζμπα Χ.
THE CONTRIBUTION OF MOBILITY MANAGEMENT MEASURES ON ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY OF URBAN AREAS
Politis I., Papaioannou P., Basbas S., Vizmpa Ch.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Καρατζάς Κ.
PARTICIPATORY ENVIRONMENTAL SENSING FOR QUALITY OF LIFE INFORMATION SERVICES
Karatzas K.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ INSPIRE: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ GS-SOIL
Επιτρόπου Β., Μπασούκος Α. και Καρατζάς Κ.
OPEN TOOLS AND SERVICES FOR THE CREATION AND HARMONIZATION OF INSPIRE COMPLIANT ENVIRONMENTAL DATA: EXPERIENCES WITHIN THE GS SOIL PROJECT
Epitropou V., Bassoukos A. and Karatzas K.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ι.-Σ. Αντωνόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Α. Ζουμπούλης, Π. Σαμαράς και Χ. Καρκανιάς
WASTE MANAGEMENT IN INDUSTRIAL AREAS: THE CASE OF THE BIGGEST GREEK INDUSTRIAL AREA IN SINDOS
I.-S. Antonopoulos, A. Karagiannidis, A. Zouboulis, P. Samaras and C. Karkanias

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Καπετανάκη Κ., Καπασσά Μ.
IMPLEMENTATION OF AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION-THE INNOVATIVE CASE OF THE MUNICIPALITY OF AMAROUSSION
Kapetanaki Κ., Kapassa M.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ευαγγελία Κουφοπαντελή, Απόστολος Παραλίκας
ORGANISED EVACUATION OF POPULATION IN CASE OF AN ONGOING OR IMMINENT NATURAL OR TECHNOLOGICAL DISASTER: INSTITUTIONAL FRAMEWORK- PLANNING- THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT
Εvangelia Κoufopanteli, Apostolos Paralikas

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ «EVROS 2010»
Κρυσταλλίδου Χ., Παραλίκας Απ.
PREVENTION AND RESPONSE TO FLOOD PHENOMENA. LEGAL FRAMEWORK, ROLES AND RESPONSIBILITIES OF LOCAL ADMINISTRATION. THE CASE OF EVROS AND THE “EVROS 2010” EXERCISE.
Krystallidou C., Paralikas Ap.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τσαλακανίδου Ι., Πατήλα Ε., Πήτα Ε., Σαββάκη Κ., Κωνσταντίνου Κ.
CREATION AND PROMOTION OF SUSTAINABLE MOBILITY PATTERNS IN PRESCHOOL AGE CHILDREN
Tsalakanidou Ι., Patila Ε., Pita Ε., Savvaki Κ. and Konstantinou Κ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύμιος Ζέρβας
THE PERSONAL CAR AND PUBLIC TRANSPORT USE IN EASTERN MACEDONA-THRACE
Lefkothea Giannarou, Efthimios Zervas

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.
Καΐκα Δ., Μπαμπάτσου Χ., Ζέρβας Ε.
VULNERABILITY OF TROPICAL DEVELOPING ECONOMIES ON CLIMATE CHANGE
Kaika D., Babatsou Ch., Zervas E.

ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωνσταντινίδης Κ. και Κωνσταντινίδης Δ.
ROAD AND ENVIRONMENT. THE CASE OF EXTERNAL RING ROAD OF THESSALONIKI
Konstantinidis K., Konstantinidis D.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Γκαϊντατζής Γ., Δημητρίου Μ.
COMPARATIVE EVALUATION OF FLAT ROOF THERMAL SYSTEMS: A LIFE CYCLE ANALYSIS BASED APPROACH
Gaidajis G., Dimitriou M.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥ
Γκαϊντατζής Γ., Παλασοπούλου Χ.
IDENTIFICATION AND CATEGORIZATION OF ENVIROMENTAL INDICATORS FOR THE DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE FRAMEWORK IN GOLD MINING INDUSTRY
Gaidajis G., Palasopoulou C.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γκαϊντατζής Γ., Αγγελάκογλου Κ.
METHODS FOR ASSESSING THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE-SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL PROCESSES AND FACILITIES
Gaidajis G., Angelakoglou Κ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ηλιάδης Φ., Κυριακίδης Χ., Μπόζου Ε., Σιουτοπούλου Α.
MANAGEMENT OF THE WATER DISTRICT OF CENTRAL MACEDONIA
Iliadis F., Kyriakidis C., Mpozou E., Sioutopoulou A.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΕΝΑ ΚΑΙΡΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ηλιάδης Φ., Κυριακίδης Χ., Σιουτοπούλου Α.
MANAGEMENT OF THE COASTAL ZONE: AN IMPORTANT ISSUE OF MODERN SPATIAL PLANNING. STUDYING THE CASE OF THE REGION OF EAST MACEDONIA AND THRACE
Iliadis F., Kyriakidis C., Sioutopoulou A.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Ευαγγέλου Θ.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – INDISPENSABLE PART OF THE BUSINESS RISK ASSESSMENT
Evangelou Th.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ «ΗΣΥΧΩΝ» ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
Μαργαρίτης Δ., Τούλιου Α., Τριανταφύλλου Α.
INVESTIGATION OF RISK OF THE VULNERABLE ROAD USERS DUE TO THE PASSING-BY “QUIET” HYBRID-ELECTRIC POWERED 2-WHEELERS
Margaritis D., Τouliou Α., Triantafillou Α.

H ΚΑΛΥΨΗ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Μανάκου Β., Τσιάκης Θ. και Κούγκολος Α.
GREEK NEWSPAPERS COVERAGE OF LAKE’S KORONIA ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Manakou V., Tsiakis T. and Kungolos A.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΒΩΞΙΤΗ
Ξενίδης, A., Μπουφούνος, Δ.
UTILIZATION OF METALLURGICAL WASTES FOR FILLING MINING OPEN PITS: AN INTEGRATED APPROACH FOR BAUXITE RESIDUES DISPOSAL
Xenidis, A., Boufounos, D.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»
Ζιάνκας Γ. και Νικολάου Κ.
ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS OF THE URBAN BUILDS UP OF THE VILLAGE HORTIATIS ON THE CHARACTERISTICS OF THE STREAM "XIROPOTAMOS" BASIN
Ziankas G. and Nikolaou K.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αλεξανδρίδου Σ. και Νικολάου Κ.
QUALITY UPGRADING AND INCREASE OF GREEN OPEN SPACES IN THE CITY OF DRAMA
Alexandridou S. and Nikolaou K.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑΣ
Μασλαρινού Ο., Μπίρτσας Π. και Νικολάου Κ.
ENVIROMENTAL PLANNING OF URBAN PARKS FOR ATTRACTING WILD BIRD SPECIES
Maslarinou Ο., Birtsas P., Νikolaou Κ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Τσέλια Ζ. και Νικολάου Κ.
STRATEGIC ENVIROMENTAL ASSESSMENT OF THE “EGNATIA MOTORWAY”
Τselia Ζ. and Νikolaou Κ.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αγτζίδου Ε. και Νικολάου Κ.
INCREASE IN QUANTITY AND QUALITY OF THE URBAN GREEN IN KILKIS, BASED ON THE PRINCIPALS OF ENVIRONMENTAL PLANNING
Agtzidou E. and Nikolaou K.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Παπαδόπουλος Ι. και Νικολάου Κ.
ENVIRONMENTAL PLANNING OF NESTOS PLAIN RIVERBED IN COMPLIANCE WITH RECREATIONAL SPACES AND ACTIVITIES
Papadopoulos I. and Nikolaou K.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΄΄ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ΄΄ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
Αλεξιάδου Π. και Νικολάου Κ.
REUSE AND URBAN INTEGRATION OF MILITARY CAMPS. RECREATION BY ENVIRONMENTAL CRITERIA OF ‘’PAPALOUKAS’’ CAMP IN SERRES
Alexiadou P. and Νikolaou Κ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Δεμερτζής Φ. και Νικολάου Κ.
PLANNING OF BICYCLE ROAD NETWORK IN THE CITY OF KILKIS
Demertzis F. and Νikolaou Κ.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Παναγιωτόπουλος Ελ., Καριώτης Γ., Θεοδωρίδου Μ.Ε., Καριώτου Γ., Καριώτης Σ.
SUSTAINABLE INCENTIVES AND URBAN PLANNING OF FORMER MILITARY CAMPS IN GREECE. THE CASE OF EMM. PAPA CAMP IN THE TOWN OF SERRES
Panagiotopoulos El., Kariotis G., Theodoridou Μ.Ε., Kariotou Gl, Kariotis St

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ραουζαίος M.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI
Raouzaios M.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Δημήτριος Μπέλλος
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE NEW PORT OF IGOUMENITSA
Dimitrios Bellos

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Χασκοπούλου Α., Θρασυβούλου Α., Λάθαμ Μ., Ζιάνκας Γ., και Μιαούλης Μ.
EFFICACY AND NON-TARGET EFFECTS OF AERIAL MOSQUITO ADULTICIDING
Chaskopoulou A., Thrasivoulou A., Latham M., Ziankas G., & Miaoulis M.


ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
UNIT VIII: GREEN CHEMISTRY & TECHNOLOGYΣΥΓΚΡΙΣΗ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ν. Δ. Τζούπανος, M. Barjenbruch, S. Rühmland, H. Rustige, Α. Ι. Ζουμπούλης
COMPARISON OF SEVEN CONSTRUCTED WETLANDS AND PONDS FOR ADVANCED WASTEWATER TREATMENT
N.D. Tzoupanos, M. Barjenbruch, S. Rühmland, H. Rustige, Α. Ι. Zouboulis

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Τζούπανος Ν. Δ., Σαμαράς Π., Barjenbruch M., Ünligil S., Ζουμπούλης Α. Ι.
ENVIRONMENTAL FRIENDLY ENERGY PRODUCTION DURING WASTEWATER TREATMENT IN URBAN AREAS
Tzoupanos N.D., Samaras P., Barjenbruch M., Ünligil S, Zouboulis Α. Ι.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ
Παναγιωτούλιας Ι., Σταθοπούλου Ε., Δασενάκης Μ., Σκούλλος Μ.
ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE USE OF CHEMICAL ADDITIVES AT THE COOLING WATER OF A STEEL PLANT
Panagiotoulias J., Stathopoulou E., Dassenakis M., Scoullos M.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ Ο3/H2O2 ΚΑΙ UV/H2O2
Ιωάννης Α. Κατσογιάννης, Silvio Canonica και Urs von Gunten
EFFECT OF SCAVENGING RATE OF WATER ON THE ENERGY REQUIREMENTS FOR MICROPOLLUTANT TRANSFORMATION BY CONVENTIONAL OZONATION AND THE AOPs O3/H2O2 and UV/H2O2
Ioannis A. Katsoyiannis, Silvio Canonica and Urs von Gunten

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Χ. Νίτσος, Κ. Τριανταφυλλίδης, και Κ. Μάτης
STUDY OF THE EFFECT OF HYDROTHERMAL PRETREATMENT ON THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF LIGNOCELLULOSIC BIOMASS
C. Nitsos, K. Triantafyllidis and K. Matis

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Cr(III) ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Cr(III) ΜΕ Fe(II)
Μ.Ζαρκογιάννη, Ε.Κουτούλη-Αργυροπούλου, Κ.Σαμαρά, Ν.Νικολαίδης, Ε.Τσατσαρώνη
REDUCE OF Cr(III) CONTENT IN METAL-COMPLEX DYES. REPLACEMENT OF Cr(III) BY Fe(II)
M.Zarkogianni, E.Coutouli-Argyropoulou, K.Samara, N.Nikolaidis, E.Tsatsaroni

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΝΗΣ-LR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ TIO2
Α. Χισκιά, Θ. Τριάντης, Θ. Φωτίου, Τ. Καλούδης, Π. Φαλάρας, Δ. Διονυσίου
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF MICROCYSTIN-LR USING VISIBLE LIGHT–ACTIVATED NANOSTRUCTURED TIO2 MATERIALS
A. Hiskia, T. Triantis, T. Fotiou, T. Kaloudis, P. Falaras, D. Dionysiou

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΝΗΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΒΙΟΜΑΖΑ
Στυλιανός Δ. Στεφανίδης, Κωνσταντίνος Γ. Καλογιάννης, Άγγελος Α. Λάππας, Πέτρος Α. Πηλαβάκης
STUDY OF FAST PYROLYSIS OF LIGNIN, CELLULOSE AND HEMICELLULOSE FROM LIGNOCELLULOSIC BIOMASS
Stylianos D. Stefanidis, Konstantinos G. Kalogiannis, Angelos A. Lappas, Petros A. Pilavachi

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚHΣ ΒΑΦΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Παρασκευάς Δ., Γούλας Π. και Μελίδης Π.
ENVIRONMENTAL REDESIGN OF A SURFACE PROCESSING AND ELECTROSTROSTATIC COATING ALUMINIUM PROFILES PLANT
Paraskevas D., Goulas P. and Melidis P.

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
Ε.Σ. Βασιλειάδου, A.A. Λεμονίδου
SELECTIVE GLYCEROL HYDRODEOXYGENATION TO PROPYLENE GLYCOL IN THE PRESENCE OF COPPER CATALYSTS
E.S. Vasiliadou, A.A. Lemonidou

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ SiO2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ
Άννα Τσιστράκη, Ιωάννα Αντωνακάκη και Κωνσταντίνος Δ. Δημάδης
USE OF BIODEGRADABLE CHEMICAL COMPOUNDS AS CONTROL ADDITIVES FOR COLLOIDAL SiO2 AND THEIR POSSIBLE APPLICATION IN INDUSTRIAL WATER SYSTEMS
Anna Tsistraki, Ioanna Antonakaki, Konstantinos D. Demadis

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
M. Αντωνοπούλου, N. Σταμάτης, I. Kωνσταντίνου
PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF TREATED MUNICIPAL WASTEWATERS FOR THE REMOVAL OF PHENOLIC COMPOUNDS
M. Antonopoulou, N. Stamatis, I. Konstantinou

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
K. Χασάπης, E. Βρεττού, E. Κοντεζάκη, M. Ρούλια
GREEN BIOTECHNOLOGICAL TREATMENT OF OIL MILL WASTEWATERS; INNOVATIVE PRODUCTION OF AN ENVIRONMENTALLY SAFE SOIL SUBSTRATE
K. Chassapis, E. Vrettou, E. Kontezaki, M. Roulia

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Τεκερλεκοπούλου Α.Γ, Τσιάμης Γ., Μπούρτζης Κ., Βαγενάς Δ.Β
BIOLOGICAL REDUCTION OF HEXAVALENT CHROMIUM
Tekerlekopoulou A.G, Τsiamis G., Bourtzis K., Vayenas D.V

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ
Καδδά Ι., Ταρτάρας Μ., Σκλαρή Σ., Σαμαράς Π.
APPLICATION OF LOW FREQUENCY ULTRASOUNDS FOR THE TREATMENT OF EXCESS MUNICIPAL ACTIVATED SLUDGE
Kadda I., Tartaras M., Sklari S., Samaras P.

MΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ SOFC
Βασιλειάδης Σ., Ζιάκα Ζ., Τσιμπά Μ.
BIOGAS TO SYNGAS RENEWABLE PROCESS VIA A MEMBRANE REACTOR FOR COMBINED SOFC-ELECTRICITY GENERATION
S. Vasileiadis, Z. Ziaka, M. Tsimpa

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Χατζητάκης Α., Νικολακάκη Ε., Σωτηρόπουλος Σ., Πούλιος I.
NOVEL PHOTOCATALYTIC-PHOTOSYNTHETIC HYBRID SYSTEM FOR HYDROGEN PRODUCTION
Chatzitakis Α., Nikolakaki Ε., Sotiropoulos S., Poulios I.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ
Οικονόμου Χ. Ν., Αγγελής Γ., Παύλου Σ. και Βαγενάς Δ. Β.
BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTION OF OIL FROM SWEET SORGHUM EXTRACT
Economou Ch. N., Aggelis G., Pavlou S. and Vayenas D.V.

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟΥ C60 ΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συνοδινού Κόστιτς Σ.
CARTESIAN COORDINATES OF FULLERENE C60 ON THE BASE OF THE EXPERIMENTAL DATA
Synodinou Kostić S.

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΟΖΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟΥ C60
Συνοδινού Κόστιτς Σ.
CARTESIAN COORDINATES OF THE OZONIZED PRODUCTS OF FULLERENE C60
Synodinou Kostić S.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 2,4,6-ΤΡΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ Fe-ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ
Σεριστατίδου E., Χριστοφορίδης K., Λουλούδη M., Kωνσταντίνου I.K., Milaeva E.R., Δεληγιαννάκης Γ.
CATALYTIC DEGRADATION OF 2,4,6-TRICHLOROPHENOL BY A Fe-PORPHYRIN CATALYST
Seristatidou E., Christoforidis K.C., Louloudi M., Konstantinou I.K., Milaeva E.R., Deligiannakis Y.

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΠΟ ΡΕΤ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Δημήτρης Σ. Αχιλιάς, Γεωργία Π. Τσίντζου, Αλέξανδρος Κ. Νικολαϊδης, Γιώργος Π. Καραγιαννίδης
ECO-FRIENDLY CHEMICAL RECYCLING OF PET WASTE BOTTLES IN A MICROWAVE REACTOR
Dimitris S. Achilias, Georgia P. Tsintzou, Alexandros K. Nikolaidis, George P. Karayannidis

ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟY
Δημήτρης Σ. Αχιλιάς, Βασιλική Μποζάνη, Mαγδαληνή Μισχοπούλου
USE OF ‘GREEN SOLVENTS’ IN POLYMER RECYCLING AND FREE-RADICAL POLYMERIZATION REACTIONS
Dimitris S. Achilias, Vasiliki Bozani, Magdalini Mischopoulou

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΤΡΙΦΥΛΛΙ)
Σαχινίδης Σ., Χριστοφορίδης Α., Λαζαρίδου Α.
USING THE PROCESS OF PHYTOREMEDIATION (CLOVER) TO THE CLEAN UP LEAD CONTAMINATED SOIL.
Sachinidis S., Christoforidis Α., Lazaridou Α.

ΖΥΜΩΣΗ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ kefir ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
Α. Γκολφινόπουλος, Μ. Σουπιώνη, Μ. Κανελλάκη και Α.Α. Κουτίνας
WHEY FERMENTATION BY FREE AND IMMOBILIZED kefir CELLS AT VARIOUS CONDITIONS: COMPARATIVE STUDY
A. Golfinopoulos, M. Soupioni, M. Kanellaki and A. A. Koutinas

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ TETRACYCLINE
Κίτσιου Β., Πούλιος I.
PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF THE ANTIBIOTIC
TETRACYCLINE
Kitsiou V., Poulios I.

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PHOTO-FENTON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Αποίκου Κ., Χατζητάκης Α., Κουρκούδιαλος Σ., Πούλιος Ι.
ENHANCEMENT OF THE BIOGAS PRODUCTION AFTER TREATMENT WITH THE PHOTO-FENTON REAGENT
Apikou Κ., Chatzitakis Α., Kourkoudialos S., Poulios Ι.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΖΩ-ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ
Ρήγα Ελένη-Μαρία, Μπίλης Γεώργιος, Λουλούδη Μαρία
CATALYTIC DEGRADATION OF AZO-DYES
M. E. Riga, G. Bilis, M. Louloudi


ΕΝΟΤΗΤΑ IX: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
UNIT IX: WATER & LIQUID WASTE TREATMENT


ΥΔΡΟΓΟΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κωνσταντίνος A. Καρανάσιος, Δέσποινα Κοκκινίδου, Σωτηρία Π. Μακρή, Ιωάννα A. Βασιλειάδου, Σταύρος Παύλου, Δημήτρης B. Βαγενάς
HYDROGENOTROPHIC DENITRIFICATION OF POTABLE WATER
Konstantinos A. Karanasios, Despoina Kokkinidou, Sotiria P. Makri, Ioanna A.Vasiliadou, S. Pavlou, Dimitris V. Vayenas

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΑΣΑΣ
Καλπακίδου Κ., Τρώντσιου Α., Σκλαρή Σ., Παπαστεργιάδης Ε., Σαμαράς Π., Ζουμπούλης Α.
ADVANCED TREATMENT OF MOLASSES WASTEWATER
Kalpakidou Κ., Trontsiou Α., Sklari S, Papastergiadis E., Samaras P., Zouboulis A.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Ιωάννης Χ. Σάλμας, Βασιλική I. Μπότη και Τριαντάφυλλος A. Αλμπάνης
DETERMINATION OF SELECTED PESTICIDES IN VARIOUS FOOD COMMODITIES ORIGINATED FROM ORGANIC, CONVENTIONAL AND GREENHOUSE FARMING SYSTEMS
Ioannis Ch. Salmas, Vasiliki I. Boti and Triantafyllos A. Albanis

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ FENHEXAMID ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ TIO2 : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Λαμπροπούλου Δ., Κωνσταντίνου Ι., Αλμπάνης Τ. και Fernández-Alba Α.
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF THE FUNGICIDE FENHEXAMID IN AQUEOUS TIO2 SUSPENSION: IDENTIFICATION OF INTERMEDIATES PRODUCTS, REACTION PATHWAYS AND TOXICITY EVALUATION
Lambropoulou D., Konstantinou I., Albanis T. and A. R. Fernández-Alba

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ Reactive Red 195 ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ TiO2
Μπέλεση Β., Ρωμανός Γ., Μπούκος Ν., Λαμπροπούλου Δ. και Τράπαλης Χ.
KINETIC AND MECHANISM STUDIES ON THE REMOVAL OF REACTIVE RED 195 FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ADSORPTION ON THE SURFACE OF TIO2 NANOPARTICLES
Belessi V., Romanos G., Boukos N., Lambropoulou D. and Trapalis C.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
N. Σταμάτης, Δ. Χελά, I. Kωνσταντίνου
OCCURRENCE AND REMOVAL OF PHARMACEUTICALS IN MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT OF AGRINIO CITY
N. Stamatis, D. Hela, I. Konstantinou

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Λουπασάκη Ε., Διαμαντόπουλος Ε.
COMPARATIVE EVALUATION OF FOUR ATTACHED GROWTH SYSTEMS FOR IN SITU WASTEWATER TREATMENT
Loupasaki E., Diamadopoulos E.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ
Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ. & Φιλιππίδης Σ.
CYANOBACTERIA REMOVAL BY HELLENIC NATURAL ZEOLITE
Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Katsiapi M. & Filippidis S.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒΔΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ε. Τζάμος, Ν. Αποστολίδης, Ι. Παραγιός, Ν. Καντηράνης, Γ. Παπαστέργιος, Α. Φιλιππίδης, Κ. Σικαλίδης, Α. Τσιραμπίδης
ION EXCHANGE CAPACITY OF THE GOUROUNOREMA ZEOLITIC TUFFS (AVDELLA, EVROS) AND POTENTIAL ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
E. Tzamos, N. Apostolidis, I. Paragios, N. Kantiranis, G. Papastergios, A. Filippidis, C. Sikalidis, A Tsirambidis

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ
Μπουρλίβα Α., Μιχαηλίδης Κ., Σικαλίδης Κ., Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Μπέτσιου Μ. και Μπάντσης Γ.
INVESTIGATION ON THE REMEDIATION OF PLATING FACTORY WASTEWATERS USING NATURAL BENTONITE
Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., Apostolidis N., Betsiou M. and Bantsis G.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΝΑΝΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κ.Β. Πλάκας, Α.Ι. Καράμπελας
WATER TREATMENT BY NANOFILTRATION MEMBRANES FOR RETENTION OF TOXIC ORGANIC MICROPOLLUTANTS – PERFORMANCE AND PERSPECTIVES
K.V. Plakas, A.J. Karabelas

ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
Μιχαηλίδης Μ., Χερουβείμ Ε., Τεκερλεκοπούλου Α., Ακράτος Χ.Σ. και Βαγενάς Δ.Β.
A NOVEL HYBRID SYSTEM FOR INTEGRATED OLIVE MILL WASTEWATER TREATMENT
Michailides M., Herouvim E., Tekerlekopoulou A., Akratos C.S., and Vayenas D.V.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Διαμαντής Β.Ι., Αναγνωστόπουλος Κ., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α.
ON-DEMAND WASTEWATER REUSE BY LOW PRESSURE MICORFILTRATION SYSTEMS
Diamantis V.I, Anagnostopoulos K., Melidis P. And Aivasidis A.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ACETAMIPRID ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FENTON
Μήτσικα Έλενα, Χριστοφορίδης Χριστόφορος, Φυτιάνος Κωνσταντίνος
THE EFFECT OF VARIOUS PARAMETERS ON THE KINETIC STUDY OF ACETAMIPRID DEGRADATION IN AQUEOUS SOLUTIONS, BY THE FENTON PROCESS
Mitsika E., Christophoridis C, Fytianos K.

AΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΣΗΣ
Κύζας Ζ.Γ., Δαφνοπατίδου Κ.Ε., Μπικιάρης Δ.Ν. και Λαζαρίδης Ν.Κ.
REMOVAL OF DYES FROM AQUEOUS SYSTEMS BY FLOTATION AND ADSORPTION TECHNIQUES
Kyzas G.Z., Dafnopatidou K.E., Bikiaris D.N. and Lazaridis N.K.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΠΕΝΤΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Δεληγιάννη Ε.
EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS OF NANO-IRON OXY-HYDROXIDE IMPREGNATED ACTIVATED CARBON ON ARSENATE REMOVAL
Deliyanni E.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Κεσκιλίδου Ε., Σαμαράς Π.
THE APPLICATION OF ENVIRONMENTAL INDICATORS FOR THE EVALUATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Keskilidou E., Samaras P.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Τρεσίντση Σ., Συμεωνίδης Κ., Μήτρακας Μ.
SYNTHESIS OF IRON OXY-HYDROXIDES FOR ARSENIC REMOVAL FROM POTABLE WATER
Tresintsi S., Simeonidis K., Mitrakas M.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Zn(II), Cu(II), Ni(II) KAI Cd(II) ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΥ
Αναστόπουλος Ι., Ιωάννου Δ. και Καλλιάνου Χ.
REMOVAL OF Cu(II), Zn(II), Ni(II) AND Cd(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY NATURAL AND PRETREATED CLINOPTILOLITE
Anastopoulos I., Ioannou D., and Kallianou Ch.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ
Α. Ι. Ζουμπούλης, Δ. Ζαμπούλης, K. Szymanska
A HYBRID PROCESS OF CERAMIC MEMBRANE MICROFILTRATION WITH THE COMBINED USE OF OZONATION
A. I. Zouboulis, D. Zamboulis and K. Szymanska

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ TRIMETHORPIM ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Χριστίνα Ι. Κοσμά, Δήμητρα Α. Λαμπροπούλου, Τριαντάφυλλος Α. Αλμπάνης
OPTIMIZATION OF PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF TRIMETHOPRIM BY MULTIVARIABLE EXPERIMENTAL DESIGN. PHOTOPRODUCTS IDENTIFICATION AND TOXICITY STUDIES
Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ
Μισαηλίδης Π., Μπαμπαΐτη Α., Νόλη Φ., Ζαμπούλης Δ., Παυλίδου Ε., Γκοντελίτσας Α.
URANIUM REMOVAL FROM ACIDIC AQUEOUS SOLUTION USING A PHILLIPSITE-RICH TUFF
Misaelides P., Babaiti Α., Noli F., Zamboulis D., Pavlidou Ε., Godelitsas Α.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ
Β. Κωστακοπούλου, Ν. Σταμάτης, Α.Α. Θωμάτου, I. Kωνσταντίνου
DETERMINATION OF EMERGING POLLUTANTS IN MUNICIPAL WASTEWATERS USING PASSIVE SAMPLING AND GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY
V. Kostakopoulou, N. Stamatis, A.A. Thomatou, I. Konstantinou

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κόλλιας Π., Κόλλιας Β., Κόλλιας Σ.
THE DEVELOPMENT OF TREATMENT METHODS OF WASTE WATERS WITH THE AIM OF PRODUCTION OF A HIGH QUALITY EFFLUENT
Kollias P., Kollias V., Kollias S.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Πελέκα Ε.Ν., Αμούντζια Ι.Π., Τέου Ξ.Ν. και Μάτης Κ.Α.
METALS REMOVAL FROM DILUTE SOLUTIONS BY A COMBINED TECHNIQUE
Peleka E.N., Amountzia I.P., Teou X.N. and Matis K.A.


ΕΝΟΤΗΤΑ X: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
UNIT X: ENVIRONMENTAL EDUCATION & AWARENESS


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ταμουτσέλη K., Πολύζου E.
ΕDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, IN SERVICE TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Τamoutseli K., Polyzou E.

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δημήτριος Δικαιάκος και Μιχαήλ Σκούλλος

ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Βάος Α., Μάρκου Α., Παρινός Κ.
OPTICAL ARTS AND ENVIRONMENTAL SENSITIZATION: ATTEMPTING CONNECTIONS AND SHOWING BONDS BETWEEN ART AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE PRESCHOOL AGE
Vaos A., Markou A., Parinos K.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βάος Α., Παρινός Κ., Μάρκου Α.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND MARINE WORLD: A PROPOSAL OF CROSS CURRICULAR THEMATIC APPROACH FOR THE AQUACULTURE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT
Vaos A., Parinos K., Markou A.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ
Μόρφα Ε. και Χατζηλεοντιάδου Σ.
THE EDUCATOR AS A REFLECTIVE PRACTITIONER IN ENVIRONMENTAL EDUCATION: THE CASE OF AN INSTRUCTIONAL INTERVENTION FOR THE SYSTEMIC STUDY OF HUMAN-MADE ENVIRONMENTS
Morfa E. and Hadjileontiadou S.

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Μοντεσάντου Ε. και Χατζηλεοντιάδου Σ.
PERCEPTIONS OF CITIZENS ABOUT THE ENVIRONMENTALY FRIENDLY PACKAGING
Montesantou E. and Hadjileontiadou S.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΄΄ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ΄΄
Μακρή Κ. και Τζάμος Ε.
A BLUEPRINT OF AN ENVIRONMENTAL PROGRAM FOR THE SECONDARY EDUCATION: ‘’THE VOYAGE OF A MARBLE’’
Makri K. and Tzamos E.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τζαμπερής Νεζάμ, Μίσιου Μαριάννα
INVESTIGATION OF METHODS AND TECHNIQUES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMMES AT THE NORTH DODECANESE
Tzaberis Nezam, Missiou Marianna

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κυρκενίδης Β.Ι., Ανδρεοπούλου Ζ.Σ., Κοκκινάκης Α.Κ., και Λεφάκης Π.
DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL MULTIMEDIA SYSTEM FOR THE FISHFAUNA OF INLAND WATER OF GREECE
Kirkenidis V.I., Andreopoulou Z.S., Kokkinakis A.K. and Lefakis P.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ «ΑΝΘΡΑΚΕΣ… Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ»
Γ.Δαϊκόπουλος, Ν.Νάνης, Θ. Τσούλης, Α.Αντωνιάδης, Κ.Μακρή
AN ENVIRONMENTAL PROJECT OF E.E.C. OF MELITI "COAL ... THE TREASURE»
G.Daikopoulos, N.Nanis, Th. Tsoulis, A.Antoniadis, K.Makri

O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ.
Οικονόμου Ανδρέας
BALKAN BOTANIC GARDEN OF KROUSSIA COUNTS TEN YEARS OF LIFE. A FIRST RECORD OF ITS EDUCATIONAL WORK.
Oikonomou Andreas

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κούρου Α., Γκουντρομίχου Χ., Κέρπελης Π., Πανουτσοπούλου Μ. και Μακρόπουλος Κ.
EVALUATION OF TEACHERS EDUCATION AND PREPAREDNESS ON EARTHQUAKE PROTECTION ISSUES
Kourou A., Gountromichou C., Kerpelis P., Panoutsopoulou M. and Makropoulos K.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ
Αντωνίου Θεόδωρος, Τζαμπερής Νεζάμ, Τζαμπερή Νατάσα
KNOWLEDGE AND OPINIONS OF TEACHERS ON SUBJECTS RELATED TO ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMMES
Antoniou Theodoros, Tzaberis Nezam, Tzaberi Natassa

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Κωνσταντίνα Μπολιεράκη, Μαρίνα Μαραβελάκη, Μελπομένη-(Μελίνα) Κυζερίδη, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου
ENVIRONMENTAL – ART EDUCATION AND ECOLOGICAL ACTIVATION
K. Bolieraki, M. Maravelaki, M. Kyzeridi, T. Fyntanidou

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ
Π. Κασάπη και Ι. Ισπικούδης
THE ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THE PUBLIC AWARENESS THROUGH MAINTENANCE OF CULTURAL LANDSCAPE: THE CASE OF OSMANLIS
P. Kasapi and Ι. Ispikoudis

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION
Christodoulopoulou Konstantina

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ: ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Κρομυάδου, Χ.
ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR WILD LIFE AND NATURE: THE ARCTUROS PROGRAMS IN THE FRAME OF THE MODERN EDUCATIONAL METHODS
Kromiadou, H.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ WWF.
Αικατερίνη Αβδελά
THE CLIMATE CHANGE IN THE ENVIRONMENTAL EDUCATION. EVALUATION OF WWF EDUCATIONAL PRINTED MATERIAL
Avdela A.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ»
Ειρήνη Ντόνα, Δημήτρης Τσακστάρας
THE ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM “THE MIRACULOUS MICROCOSM OF MUSHROOMS”
E. Dona, D. Tsakstaras

Η ΛΙΜΝΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ Η ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗ. O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γεωργίτσα Δήμου, Βασίλειος Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος
THE LAKE LAGADAS AND MYGDONIA BASIN. THE ROLE OF CHEMISTRY TOWARDS SUSTAINABILITY AND THE ENVIRONMENTAL PROTECTION
G. Dimou, V. Eggonopoulos-Papadopoulos

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ OIKOΝΟMΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λάσκαρης Σταύρος
GREEN AND SUSTAINABILITY EDUCATION: RESEARCH IN ECONOMIC LITERATURE BOOKS OF SCHOOL C
Laskaris Stavros

ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΛΑΗΔΑΝΕ ΠΟΥΛΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΩΡΑ?
Αγαπιάδου Πασχαλίνα
IN FORESTS AND MOUNTAINS SO THAT BIRDS CAN SING RECYCLING OF OIL NOW?
Agapiadou Paschalina

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αφεντούλη Αικ., Χρυσού Μ. και Παπαναστασίου Τ.
ECOTOURISM AND ENVIRONMENT
Afentouli, C., Chrysou, M. and Papanastasiou T.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αφεντούλη Αικ.
SAFE APPLICATION OF HERBICIDES FOR THE HUMAN AND THE ENVIRONMENT
Afentouli C.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. ΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΟΥ Κ.Π.Ε ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Παναγιώτης Περπέσας, Κωνσταντίνος Τηλαβερίδης, Αναστασία Χατζηζήση
THE TWELVE TEARS OF SUN AND STONE. THE ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM FOR WINE PRODUCTION OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE OF SIATISTA
Panagiotis Perpesas, Konstantinos Tilaveridis, Anastasia Hatzizisi

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γκορίλας Θ. και Νικολάου Κ.
YARD RECONSTRUCTION OF THE MOUZAKI ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER FOR CARRYING OUT ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECTS
Gkorilas T. and Nikolaou Κ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
Καλανταρίδου Δέσποινα
APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF EXPERIMENTAL EDUCATION TO ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMS IN KINDERGARTEN AND THEIR ASSESSMENT
Despina Kaladaridou

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Καρακώστα Αθανασία
PARENTS' VIEWS AND PERCEPTIONS ON ENVIRONMENTAL EDUCATION IN KINDERGARTEN
Karakosta Athanasia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου