Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 6Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


·     Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά με e-mail (ως επισύναψη) στη διεύθυνσηptkdm@eex.gr
·         Προθεσμία υποβολής εργασιών:     15 Φεβρουαρίου 2017 (Παράταση μέχρι 15 Μαρτίου 2017)
·  Συνολική έκταση κειμένου εργασίας: μέχρι 8 σελίδες συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων, πινάκων και βιβλιογραφίας
·         Διαστάσεις σελίδας: Χαρτί μεγέθους Α4
·         Περιθώρια σελίδας: Επάνω – Δεξιά – Αριστερά - Κάτω: 2,5 εκ.
·         Διάστιχο: Μονό
·      Γραμματοσειρά: Times New Roman 12 (TNR 12) σε όλο το κείμενο εκτός του τίτλου της εργασίας
·         Τίτλος εργασίας: TNR 14 Bold κεφαλαία (βλέπε υπόδειγμα)
·         Ονόματα συγγραφέων: TNR 12 Bold πεζά (βλέπε υπόδειγμα)
·         Υπότιτλοι εργασίας: TNR 12 Bold κεφαλαία (βλέπε υπόδειγμα)
·         Πρώτη σελίδα εργασίας: τίτλος – συγγραφείς - περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί. Οι δύο περιλήψεις (ελληνική – αγγλική) πρέπει να γραφούν εντός των ορίων της 1ης σελίδας. Η Εισαγωγή πρέπει να αρχίζει από τη 2η σελίδα. Σημειώνεται ότι η πρώτη σελίδα της εργασίας πρέπει να γραφεί οπωσδήποτε σύμφωνα με το υπόδειγμα.
·         Βιβλιογραφικές αναφορές: Στο κείμενο αναφέρονται με αριθμούς σε αγκύλες σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης και στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για περιοδικό (1), βιβλίο (2), πρακτικά συνεδρίου (3) και τεχνική έκθεση (4).(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ)


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Νικολάου Κ.1, Τόσκας Γ.1, Μιζάρας Β.2 και Μπάσμπας Σ.3
1 ΟΡΘ - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
Βασ.Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr
2 Truth S.A., Πλ.Ναυαρίνου 18, 54622 Θεσσαλονίκη
3 Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Ο αυξανόμενος στόλος των οχημάτων στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης επηρεάζει σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση και κυρίως τα επίπεδα των φωτοχημικών ρύπων. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα επιδεινώνονται με την αυξανόμενη ζήτηση στάθμευσης, που είναι μια από τις κύριες πηγές χειροτέρευσης των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η εφαρμογή συστημάτων τηλεματικής πληροφόρησης και η ολοκλήρωσή τους με χρήση έξυπνης κάρτας για ηλεκτρονική πληρωμή στις δημόσιες συγκοινωνίες και στη στάθμευση θεωρείται ως πολύ ενδιαφέρουσα από το κοινό και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, περισσότερο από το ήμισυ των οδηγών αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησης από επιβατικά οχήματα σε δημόσιες συγκοινωνίες και χρήση στάθμευσης, επηρεάζοντας θετικά την ποιότητα του αέρα.URBAN AIR QUALITY, PARKING SERVICES DEMAND AND EXPECTED IMPACTS OF CITY SMART CARD USE

Nikolaou Κ.1, Toskas G.1, Mizaras V.2 and Basbas S.3
1 OMPEPT - Organisation for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki,
105 Vas. Olgas St., 54643 Thessaloniki, Greece, E-mail: kinikola@hol.gr
2 Truth S.A., 18 Navarinou Square, 54622 Thessaloniki, Greece
3 Engineering School, Aristotle University of Thessaloniki, 54006 Thessaloniki, Greece

ABSTRACT

 The increasing vehicle fleet in the urban area of Thessaloniki influences considerably the air pollution and mainly the photochemical pollutant levels. The traffic problems are aggravated by the increasing demand for parking services, which become one of the main sources of the traffic conditions worsening. The application of telematics information systems and their integration by using smart-card in electronic payment for public transport and parking are considered as very interesting by the public and it is expected to have positive impacts on drivers behaviour. Specifically, more than half of the drivers is expected to change the transport mode from passenger cars to public transport and use the park and ride choice, influencing positively the air quality. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 2 - 8)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

…………………………..
…………………………..

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

…………………………….
…………………………….

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

3.1

…………………………….
…………………………….

3.2

…………………………….
…………………………….

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


1.     Nikolaou K. and S. Papaioannou (1998) ‘Trends of frequencies of the suspended particulates values classes in a metropolitan area’, Fresenius Environmental Bulletin, 7(3a-4a): 215-222
2.      Nikolaou K., K. Kitixi, V. Tzortas, A. Safeti, C. Clarke and R. Fralick (1996) ‘Traffic characteristics, cars fuel consumption and air pollution distribution in Thessaloniki’, Protection and Restoration of the Environment III, (eds. E.Diamantopoulos and G.Korfiatis), Chania, Greece, 1996, pp. 328-335
3.      Nikolaou K., G. Toskas, S. Basbas and M. Mustafa (1999) ‘Air quality, urban transport evolution and application of cross-sector telematics in Thessaloniki’, Proc. 6th Int. Conf. Environmental Science and Technology, (T. Lekkas, editor), Samos, Greece, 1999, Vol.B, pp.291-298
4.  Nikolaou K., G. Toskas and S. Vougias (1997) ‘Transferability of Quartet Plus technology to Thessaloniki’, EC Telematics Applications Programme DGXIII, Project TR 1044, Final Report

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου