Σάββατο 29 Μαΐου 2010

Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

Πρακτικά 1ου
Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

Proceedings of the 1st
Environmental Conference of Macedonia
Διοργάνωση
Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενικό Χημείο του Κράτους
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του Υπουργείου Παιδείας

Επιμέλεια: Κώστας ΝικολάουOrganized by
Union of Greek Chemists – Regional Branch of Central & West Macedonia

Co-Organized by
Region of Central Macedonia
Prefecture of Thessaloniki
Municipality of Thessaloniki
Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki
Local Authorities Association of Greater Thessaloniki
Aristotle University of Thessaloniki
General State Chemical Laboratory
National Center of Environment and Sustainable Development

Under the Auspices of the
Ministry of Macedonia Thrace and Ministry of Education

Editor: Kostas Nikolaou
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CONTENTSΕΝΟΤΗΤΑ 1:            ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

UNIT 1:                      ATMOSPHERE


Απογραφή και πρόβλεψη εκπομπών αερίων ρύπων στη Θεσσαλονίκη
Γ. Τσιλιγκιρίδης, Ζ. Σαμαράς, Α. Χαντζαρίδου
An emissions inventory for the city of Thessaloniki
G. Tsilingiridis, Z. Samaras, A. Chantzaridou

Συντελεστές εκπομπής και εκπομπές από σταθερές πηγές καύσης (κεντρική θέρμανση και βιομηχανία), στο πολεοδομικό συγκρότημα και την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης

Ι. Γρηγοριάδης

Emission factors and emissions by stationary combustion sources (central heating devices and industrial steam generators) in the greater urban area and in the master plan area of Thessaloniki

Y. Gregoriadis


Ροδογράμματα ρύπανσης πρωτογενών αέριων ρύπων και διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς των στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (Μέρος Ι)

Μ.Ι. Πετρακάκης, Α.Γ. Κελέσης, Ζ.Δ. Κανελλοπούλου, Γ.Α. Τζουρέλης

Pollution-roses and transport mechanisms of primary air-pollutants in Thessaloniki, Greece (Part-I)
M.J. Petrakakis, A.G. Kelessis, Z.D. Kanellopoulou, G.Α Tzourelis

Ροδογράμματα ρύπανσης φωτοχημικών αέριων ρύπων και διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς των στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (Μέρος ΙΙ)

Μ.Ι. Πετρακάκης, Α.Γ. Κελέσης, Π.Ν. Τζουμάκα, Ν.Μ. Ζουμάκης

Pollution-roses and transport mechanisms of photochemical pollutants in Thessaloniki, Greece (Part-II)
M.J. Petrakakis, A.G. Kelessis, P.Ν. Tzoumaka, N.Μ. Zoumakis

Ανάπτυξη συστήματος μοντέλων για την πρόβλεψη και διαχείριση της ποιότητας αέρα στη Θεσσαλονίκη. Εφαρμογή για εναλλακτικά σενάρια συγκοινωνιακής και μεταφορικής υποδομής
Ν. Μουσιόπουλος, Π. Μ. Τούρλου, Θ. Αρβανίτης, Α. Παπαγιαννάκης
Development of a model system for the prediction and management of air quality in Thessaloniki. Application for alternative transportation scenarios
Ν. Moussiopoulos, P.Μ. Tourlou, T. Arvanitis, Α. Papagiannakis

Περιβαλλοντική προσέγγιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Θεσσαλονίκη

Κ. Νικολάου

Environmental approach of the traffic problem in Thessaloniki

K. Nikolaou


Βελτίωση της κυκλοφορίας και του αστικού περιβάλλοντος με εφαρμογές τηλεματικής
Γ. Τόσκας, Κ. Νικολάου
Urban traffic and environment improvement by telematics applications

G. Toskas, K. Nikolaou


Ταυτοποίηση-ποσοστοποίηση των πηγών εκπομπής εισπνεύσιμων αιωρουμένων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης

Κ. Σαμαρά, Θ. Κουϊμτζής, V. Simeonov
Source identification-apportionment of inhalable atmospheric particles in the greater Thessaloniki area
C. Samara, Th. Kouimtzis, V. Simeonov

Μελέτη των συγκεντρώσεων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα ολικά αιωρούμενα σωματίδια της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης

Ε. Μανώλη, Α. Κούρας, Κ. Σαμαρά

A study of the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in the total suspended particulates of the greater Thessaloniki area (Greece)

E. Manoli, A. Kouras, C. Samara


Προσδιορισμός οργανικών πτητικών ενώσεων στον αέρα της πόλης της Θεσσαλονίκης
Γ. Βασιλικιώτης, Ι. Μπάρτζης, Ι. Χατζηανέστης, Φ. Βοσνιάκος, Ι. Τριανταφύλλης, Γ. Πηλίδης
Determination of volatile organic compounds in the air of the Thessaloniki city
G. Vasilikiotis, I. Bartzis, I. Hatzianestis, F. Vosniakos, I. Triantafyllis, G. Pilidis

Μελέτη της υγρής και ξηρής απόθεσης των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στο λεκανοπέδιο της Εορδαίας

Ε. Τερζή, Κ. Σαμαρά

Wet and dry deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Eordaia basin, West Macedonia, Greece

E. Terzi, C. Samara


Παρουσία όξινης βροχής στην περιοχή της βορειοανατολικής Όσσας
Π. Μιχόπουλος, Γ. Μπαλούτσος, Α. Οικονόμου
Presence of acid rain in the area of northeastern Ossa
P. Michopoulos, G. Baloutsos, A. Economou

Μετρήσεις συγκεντρώσεων ραδονίου στην Αρναία Χαλκιδικής

Α. Λουίζη, Δ. Νικολόπουλος, Α. Σερέφογλου, Ε. Γεωργίου, Κ. Ντάλλες, Χ. Προυκάκης
Radon concentrations measurements in Arnea, Halkidiki
A. Louizi, D. Nikolopoulos, A. Serefoglou, E. Georgiou, K. Dalles, H. Proukakis

Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στη Θεσσαλονίκη ως συνάρτηση των καιρικών καταστάσεων

Χ. Σαχσαμάνογλου, Σ. Αποστολίδης

Radiance of solar radiation in Thessaloniki as result of weather conditions

H. Sahsamanoglou, S. Apostolidis


Διασπορά πτητικών υδρογονανθράκων στις οδούς της Αθήνας
Ε.Β. Μπακέας, Π.Α. Σίσκος
Dispersion of volatile hydrocarbons in Athens streets
E.B. Bakeas, P.A. Siskos


ΕΝΟΤΗΤΑ 2:            ΝΕΡΑ

UNIT 2:                      WATERS


Διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων στα επιφανειακά νερά της Μακεδονίας

Α. Ανθεμίδης, Γ. Ζαχαριάδης, Δ. Βουτσά, Α. Κούρας, Κ. Σαμαρά

Variation of heavy metal and other toxic element concentrations in surface waters of Macedonia
A. Anthemidis, G. Zachariadis, D. Voutsa, A. Kouras, C. Samara

Αξιολόγηση της επιβάρυνσης των επιφανειακών νερών της Μακεδονίας με θρεπτικά συστατικά
Δ. Βουτσά, Ε. Μανώλη, Κ. Σαμαρά, Μ. Σοφωνίου, Ι. Στράτης, Θ. Κουιμτζής
Quality of surface waters of Macedonia regarding the nutrient concentrations
D. Voutsa, Ε. Μanoli, C. Samara, Μ. Sofoniou, Ι. Stratis, Th. Κouimtzis

Ρύπανση ακτών της Β. Ελλάδος από οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)

Α. Καμαριανός, Ξ. Καραμανλής, Ε. Γαλούπη

Pollution of coastal areas of N. Greece by organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs)
A. Kamarianos, X. Karamanlis, E. Galoupi

Κατανομή μετάλλων στην αιωρούμενη ύλη του θαλασσίου περιβάλλοντος του βορείου Αιγαίου πελάγους

Α. Μωρίκη

Distribution of trace metals in suspended particulate matter in the North Aegean sea

Α. Moriki


Τετραετής διερεύνηση της εμφάνισης πτητικών οργανικών ενώσεων και νομοθετικός έλεγχος των συγκεντρώσεών τους στα επιφανειακά νερά της Ελλάδας
Θ. Λέκκας, Μ. Κωστοπούλου, Α. Νικολάου, Σ. Γκολφινόπουλος, Γ. Κολοκυθάς
A four-year survey on the occurrence of volatile organic compounds and legislative control of their concentrations in the surface waters of Greece
T. Lekkas, M. Kostopoulou, A. Nikolaou, S. Golfinopoulos, G. Kolokythas

Έλεγχος υπολειμμάτων σύγχρονων βιοκτόνων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας

Τ.Α. Αλμπάνης, Β.Α. Σακκάς, Δ.Α. Λαμπροπούλου, Ι.Κ. Κωνσταντίνου

Concentration levels of antifouling booster biocides in water and sediments of various Greek marinas and ports

T.A. Albanis, V.A. Sakkas, D.A. Lambropoulou, I.K. Konstantinou


Φωτοδιάσπαση σύγχρονων βιοκτόνων συστατικών υφαλοχρωμάτων σε υδατικά συστήματα παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας

Β.Α. Σακκάς, Ι.Κ. Κωνσταντίνου, Τ.Α. Αλμπάνης

Photodegradation study of antifouling booster biocides in natural waters under environmental conditions

V.A. Sakkas, I.K. Konstantinou, T.A. Albanis


Εκτίμηση ραδιολογικής κατάστασης του Θερμαϊκού κόλπου: Πηγές - διασπορά - βιοδείκτες παρακολούθησης
Ε. Φλώρου, Π. Κρητίδης, Χ. Χαλούλου
Assessment of the radiological state of Thermaikos Gulf: Sources –dispersion – monitoring bioindicators
E. Florou, P. Kritidis, H. Haloulou

Παρουσίαση του εθνικού προγράμματος ελέγχου βιοτοξινών σε οστρακοειδή

Ι. Κανιού-Γρηγοριάδου, Θ. Μουρατίδου

Presentation of the national monitoring program of shellfish biotoxins

I. Kaniou-Grigoriadou, T. Mouratidou


Οικοτοξικολογία και έλεγχος ποιότητος νερού

Δ. Κορωνάκης, Λ. Κουσουρής, Δ. Ξένος

Ecotoxicology and water quality

D. Koronakis, L. Kousouris, D. Xenos

Μελέτη της ρύπανσης των πόσιμων υδάτων του Νομού Θεσσαλονίκης από νιτρικά, χλωριούχα και αρσενικό. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

Κ. Φυτιάνος, Χ. Χριστοφορίδης

A study on the pollution of drinking water by nitrates, chloride and arsenic, in the prefecture of Thessaloniki. Processing of the analytical results with a computer – based geographical information system (GIS)
K. Fytianos, C. Christoforidis

Διαχείριση υδατικών πόρων σε μικρά νησιά: Η περίπτωση της Νίσυρου.

Ε. Κεχαγιάς, Κ. Λ. Κατσιφαράκης

Water resources management in small islands. The Nissyros case

Ε. Κechagias, Κ. L. Κatsifarakis


Χωροχρονική εξέλιξη της ρύπανσης των ποταμών της Θεσσαλίας. Η περίπτωση των θρεπτικών
Σ. Μπέλτσιος, Α. Παπακωνσταντίνου, Κ. Πιταράκης, Ι. Αετοπούλου
Evolution of rivers pollution in Thessaly. The nutrients case
S. Beltsios, A. Papaconstantinou, K. Pitarakis, I. Aetopoulou

Αφετηρίες και άξονες παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και διατήρηση του Θερμαϊκού κόλπου
Κ. Σταμέλος, Γ. Γεωργιάδης
Departures and axes of interventions for the rehabilitation and conservation of Thermaikos gulf
K. Stamelos, G. Georgiadis


ΕΝΟΤΗΤΑ 3:            ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

UNIT 3:                      WASTES, SOIL AND GROUNDWATER


Αξιολόγηση της κατάστασης της ύδρευσης και αποχέτευσης στη Μακεδονία και Θράκη

Ν. Παπαδάκης

Evaluation of the status of the water supply and sewerage systems in Macedonia and Thrace

N. Papadakis

Πλαίσιο σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης
Σ. Φάμελλος, Η. Λάτσιος
Solid waste management framework of Thessaloniki prefecture
S. Famellos, I. Latsios

Δειγματοληψίες, εργασίες πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διερεύνησης της διαχείρισης δημοτικών απορριμμάτων Θεσσαλονίκης

Ν. Μουσιόπουλος, Ζ. Σαμαράς, Θ. Κουϊμτζής, Α. Καραγιαννίδης, Δ. Βουτσά, Γ. Περκουλίδης, Γ. Κουφοδήμος, Θ. Κούρας

Sampling, field work and laboratory analyses in the frame of integrated investigation of municipal solid waste management in Thessaloniki, Greece

N. Moussiopoulos, Z. Samaras, Th. Kouimtzis, A. Karagiannidis, D. Voutsa, G. Perkoulidis, G. Koufodimos, Th. Kouras


Μελέτη της παρουσίας και της απομάκρυνσης των παραμενόντων οργανικών ρύπων στην μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης

Α. Κατσογιάννης, Κ. Σαμαρά, Α. Ζουμπούλης

Study of the presence and removal of persistent organic pollutants in the wastewater treatment plant of the city of Thessaloniki, Greece
A. Katsogiannis, K. Samara, A. Zouboulis

Συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων στα αποκατεστημένα εδάφη του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Χ. Σαχανίδης, Φ. Παυλουδάκης, Γ. Χαραλαμπίδης
Trace elements concentrations in reclaimed mine land areas of western Macedonia lignite center
H. Sahanidis, F. Pavloudakis, G. Haralabidis

Ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδατικών πόρων από αγροτικές δραστηριότητες
Π. Αναστασιάδης
Groundwater quality degradation from agricultural activities
P. Anastasiadis

Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών- Νέες μεθοδολογίες εκτίμησης του βαθμού επικινδυνότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου NORISC
Μ. Ράδου, Π. Ζέϊκου, Ν. Αρβανιτίδης, Ε. Καραμάνου, Μ. Ατζέμογλου
Restoration of contaminated land –New techniques for efficient risk assessment investigated by the European project NORISC
M. Radou, P. Zeikou, N. Arvanitidis, H. Karamanos, M. Atzemoglou

Προβλήματα από τη λειτουργία των λατομείων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης: Η περίπτωση των λατομείων του Δήμου Χορτιάτη

Μ. Χειρακάκη

Problems caused by stone quarrying and processing in the greater area of Thessaloniki: The case of Chortiatis municipality
M. Chirakaki

Εκτίμηση κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον από το κάδμιο των λιπασμάτων στην Ελλάδα
Ι. Μαστραντώνη, Ε. Τσάνη Μπαζάκα
Health and environmental risk assessment from the fertilizers cadmium in Greece
I. Mastrantoni, E. Tsani Bazaka

Χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα των δημητριακών. Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου

Π. Καραγκιοζίδης

Fertilizers and pesticides consequences on human health
P. Karagiozidis

Ανακύκλωση δομικών απορριμμάτων
Ν.Δ. Οικονόμου
Recycling of construction wastes
N.D. Economou
ΕΝΟΤΗΤΑ 4:            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

UNIT 4:                      ENVIRONMENTAL IMPACTS AND PLANNING


Περιβαλλοντικές συνθήκες και υγεία στο Νομό Κοζάνης
Ν. Παπαδάκης, Α. Μπένος, Α. Πηγαδάς, Κ. Δελίδου, Α. Γρηγοριάδου, Β. Κατσουγιαννόπουλος

Environmental conditions and health within the county of Kozani

N. Papadakis, A. Benos, A. Pigadas, K. Delidou, A. Grigoriadou, B. Katsougiannopoulos

Μελέτη της αύξησης, της κατανομής της βιομάζας και της φαινοτυπικής ποικιλότητας του φυτού Solanum elaeagnifolium στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης
Α. Τογρίδου, Σ. Σγαρδέλης, Ι. Παντής
Study of growth and phenotypic plasticity of Solanum elaeagnifolium in the urban environment of Thessaloniki
A. Togridou, S. Sgardelis, I. Pantis

Βιοκαταγραφή φυτοτοξικών επιπέδων όζοντος στο Πήλιο και στην ευρύτερη περιοχή του Παγασητικού κόλπου
Κ. Σαϊτάνης, Δ. Κατσάρας, Δ. Λέκκας, Α.Ν. Ρήγα-Καρανδεινού, Γ. Αράπης
Biomonitoring ozone phytotoxic levels at Pelion mountain and in the greater area of Pagasitikos Gulf
K. Saitanis, D. Katsaras, D. Lekkas, A.N. Riga-Karandinos, G. Arapis

Δηλητηριάσεις ζώων: Συμπεράσματα 10 χρόνων από τοξικολογικές αναλύσεις κτηνιατρικού ενδιαφέροντος
Β. Αντωνίου, Ε. Τσούκαλη, Ν. Ζαντόπουλος
Animal poisoning: 10 year conclusions by toxicological analyses of veterinary interest
B. Antoniou, E. Tsoukali, N. Zantopoulos

Τοξικές επιπτώσεις περιβαλλοντικών ρύπων και βιομηχανικών χημικών ουσιών στην αναπαραγωγή και στην εμβρυϊκή ανάπτυξη σε ζώα και ανθρώπους

Γ. Τζίμας

Toxic impacts of environmental pollutants and industrial chemicals in reproductive system and embryonal development of animals and humans
G. Tzimas

Νομοθεσία αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών. ΚΥΑ 5697/590/2000 (SEVESO II)
Α. Τσάτσου-Δρίτσα, Ι. Αγγελοπούλου, Ε. Απέργη, Μ. Μελανίτου, Σ. Αγγελοπούλου
Legislation for large-scale accidents in installations because of toxic substances presence
A. Tsatsou-Dritsa, I. Angelopoulou, E. Apergi, M. Melamitou, S. Angelopoulou

Εκτίμηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Γ.Ε. Παυλικάκης, Β.Α. Τσιχριντζής

Assessment of the value of the environmental assets in the Eastern Macedonia and Thrace National Park, Greece

G.E. Pavlikakis, V.A. Tsihrintzis


ΜΠΕ και αειφόρος ανάπτυξη. – Η εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ε.Οικονόμου, Ε.Τζάνου, Α.Γείτονας
EIA and sustainable development – The evolution of EIA in Greece and the rest of Europe
E. Economou, E. Tzanou, A. Guitonas

Συμπτώματα και παθήσεις που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης σε φυσικά αεριζόμενα κτίρια
N. Παπαμανώλης
Symptoms and deseases related to the habitation conditions in naturally ventilated buildings
N. Papamanolis

Συζήτηση κοινωνικών θεμάτων από την άσκηση αντιθορυβικής πολιτικής
N. Π. Tσινίκας
Social topics discussion from the anti-noise policy exercise
N.P. Tsinikas

Επαγγελματική Κατάρτιση Βιοκαλλιεργητών και Ανέργων για Οικολογικά φιλική Αγροτική Οικονομία στην Περιφέρεια Μακεδονίας

Φ. Παπαδημητρίου, Α. Ποπόβ

Vocational training of unemployed and cultivators for environment-friendly rural economy in the region of Macedonia
F. Papadimitriou, A. Popov

Περιβαλλοντική αναβάθμιση αγροτικής περιοχής: Το παράδειγμα ενός κεφαλοπόταμου
Φ. Bαβύλη, Δ. Γιουζέπας
Environmental development of an agricultural region: The example of a river
F. Vavili, D. Giouzepas

Περιβαλλοντική αναβάθμιση αστικών περιοχών: Το παράδειγμα της Αλάνας της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη
Φ. Bαβύλη, Z. Kαραμάνου, K. Oικονόμου
Environmental upgrading of urban areas: The case of Toumba vacant plot in Thessaloniki
F. Vavili, Z. Karamanou, K. Ekonomou

Οι αναπλάσεις του αστικού χώρου ως μέθοδος περιβαλλοντικής επέμβασης: Η περίπτωση της Αλάνας της Τούμπας
Μ. Λιλιμπάκη Σπυροπούλου
The urban area renewal as a method for environmental intervention. The case of Toumba’s alana
M. Lilibaki - Spiropoulou


ΕΝΟΤΗΤΑ 5:            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

UNIT 5:                      ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY


Προσδιορισμός μολύβδου και καδμίου με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης και ηλεκτροθερμική ατομοποίηση. Χημειομετρία σε περιβαλλοντικά δείγματα (Εnvironmetrics)
Γ. Α. Ζαχαριάδης, Α. Ν. Ανθεμίδης, Ι. Α. Στράτης
Determination of lead and cadmium by atomic absorption spectrometry and electrothermal atomization. Chemometrics in environmental samples (Environmetrics)
G. A. Ζachariadis, Α. Ν. Αnthemidis, J. Α. Stratis

Προσδιορισμός βρωμιούχων και βρωμικών ιόντων σε δείγματα νερού (πόσιμο και επιφανειακό), με την τεχνική της ιοντικής χρωματογραφίας μονής στήλης
Β.Φ. Σαμανίδου, Χ.Δ. Γκουμπίλη, Ι.Ν. Παπαδογιάννης
Ion chromatographic determination of bromide and bromate in drinking and surface water
V. F. Samanidou, Ch.D. Goubili, I. N. Papadoyannis

Προσδιορισμός φθαλικών εστέρων σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας από PVC που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Α. Αλίβερτη

Determination of phthalate esters in toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC

A. Aliverti


Ανάκτηση καθαρού τερεφθαλικού οξέος με χημική ανακύκλωση του πολυτερεφθαλικού αιθυλενεστέρα (ΡΕΤ)
Γ. Π. Καραγιαννίδης, Δ. Σ. Αχιλιάς
Recovery of pure terephthalic acid from the chemical recycling of poly(ethylene terephthalate) (PET)
G.P. Karayannidis, D.S. Achilias

Ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες και εφαρμογές τους στην περιβαλλοντική ανάλυση
Σ. Θ. Γηρούση
Electrochemical biosensors and their applications in environmental analysis
S.Th. Girousi

Απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από αραιά υδατικά διαλύματα με εφαρμογή της βιορόφησης
Μ. Λουκίδου, Κ. Μάτης, Α. Ζουμπούλης, Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου

Removal of toxic metals from contaminated dilute aqueous solutions using biosorption

M. Loukidou, K. Matis, A. Zouboulis, M. Liakopoulou-Kiriakidou

Βιολογικές μέθοδοι κατεργασίας υπόγειων νερών για την απομάκρυνση μετάλλων
Ι. Κατσογιάννης, Α. Ζουμπούλης, Κ. Μάτης, Δ. Βουτσά

Biological processes for removing metals from groundwater

I. Katsoyiannis, A. Zouboulis, K. Matis, D. Voutsa

Μελέτη της απομάκρυνσης καδμίου και ψευδαργύρου από υδατικά διαλύματα με τη χρήση νέων ανοργάνων προσροφητικών υλικών
Γ. Γάλλιος, Σ. Παταρούδη
Study of cadmium and zinc removal from aqueous solutions using new inorganic sorbents

G. Gallios, S. Pataroudi


Η χρήση του σερπεντίνη στην απομάκρυνση δυο βαρέων μετάλλων, καδμίου και ψευδαργύρου, από διαλύματά τους

Γ. Π. Γάλλιος, Γ. Τσικρικώνης

The use of serpentine for the removal of two heavy metals, cadmium and zinc, from liquid wastes

G. P. Gallios, G. Tsikrikonis


Αρσενικό στο πόσιμο νερό : Επίδραση στην υγεία και τεχνικές απομάκρυνσης

Μ. Μήτρακας, Γ. Μπουγιουκλής, Μ. Στοϊλίδου

Arsenic in drinking water: Health implications and removal techniques

M. Mitrakas, G. Bougiouklis, M. Stoilidou


Σύγχρονες τεχνικές συνεχούς on-line παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων σε νερό και υγρά απόβλητα
Ν. Τσιαούση, Α. Πατρώνας
Modern techniques of water and wastewater on-line monitoring

N. Tsiaousi, Α. Patronas


Διαχείριση ελαιώδους λάσπης διϋλιστηρίου
Ν. Κάρναβος, Α. Ραφαηλίδης

Refinery oily sludge management

N. Karnavos, A. Rafaelidis


Συνδυασμός εδαφικών-ασφαλτικών υλικών για απομόνωση απορριμμάτων
K. Αναγνωστόπουλος, Ι. Γραμματικόπουλος, Ν. Παπαχαρίσης
Soil - asphalt barriers for waste isolation
C. Anagnostopoulos, J. Grammatikopoulos, N. Papacharisis

Συντελεστής διαπερατότητας μιγμάτων μπεντονίτη - καολινίτη για κατασκευή στεγανωτικών στρώσεων σε Χ.Υ.Τ.Α.
K. Αναγνωστόπουλος, Ι. Γραμματικόπουλος
Coefficient of permeability of bentonite - kaolinite mixtures for GCLS
C. Anagnostopoulos, J. Grammatikopoulos


ΕΝΟΤΗΤΑ 6:            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

UNIT 6:                      ENVIRONMENTAL EDUCATION AND AWARENESS


Συμβολή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος

Α. Δημητρίου, Β. Χατζηνικήτα, Ν. Βαλανίδης

Citizens' contribution to environmental protection

A. Dimitriou, V. Hatzinikita, N. Valanides


Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη: Αναγκαίος προβληματισμός στην εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα

Ζ. Αγγελίδης, Χ. Αθανασίου

Environmental education and sustainable development an issue in educational and social reality
Z. Aggelidis, C. Athanassiou

Σύντομη ανασκόπηση παραδοσιακών και μοντέρνων θεωριών της Περιβαλλοντικής Ηθικής
A. Γεωργόπουλος
Short review of traditional and modern theories of environmental ethics
A. Georgopoulos

Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Π. Βασάλα, Ε. Φλογαίτη

Brainstorming as an instructional technique for approaching environmental problems
P. Vassala, E. Flogaiti

Η χρήση των εννοιών συμπεριφορά και δράση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μια κριτική προσέγγιση

Δ. Σουβατζή, Π. Πανταζής
The use of concepts: behavior and action in environmental education. A critical approach
D. Souvatzi, P. Pantazis

Αντιλήψεις μαθητών για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Π. Λοντρίδου, Β. Παπαδημητρίου

Pupils conceptions about air pollution

P. Londridou, V. Papadimitriou

Περιβαλλοντικός αλφαβητισμός και φυσικές επιστήμες του σχολείου

Β. Παπαδημητρίου

Environmental literacy and school science

V. Papadimitriou


Οι απόψεις παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας για το μέλλον

Κ. Tαμουτσέλη, Α. Λεονταρή
Pre-adolescents and adolescents thoughts for the future
K. Tamoutseli, A. Leontari

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Semep - Unesco
Θ. Ορεινός
The environmental education project SEMEP - UNESCO
Th. Orinos

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας

Ι. Λάμπρος

Environmental education centre of Arnaia

I. Labros

Ο υδάτινος κόσμος των Ελλήνων – Η χρήση ιστορικών τεκμηρίων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ε. Α. Βαρέλλα

The aqueous universe of the Greeks – Using historical evidences in environmental education

E.A. Varella


Φάρμακα από την φύση – Σημερινές χρήσεις μιας παμπάλαιας γνωστικής παρακαταθήκης

Ν. Καζαντζίδης, Σ. Πινακίδου, Ε. Α. Βαρέλλα

Natural remedies – Current applications of an inherited knowledge
N. Kazantzidis, S. Pinakidou, E.A. Varella

Πλαστικά: Προτάσεις για έναν άλλο τρόπο ζωής. – Μια διδακτική πρόταση
Σ. Λευκοπούλου, Ξ. Αντωνάκου

Plastics: proposals for another way of living – A didactic approach

S. Lefkopoulou, X. Antonakou

Κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική
Α. Αναγνωστόπουλος, Μ. Αναγνωστοπούλου

Social and environmental policy

A. Anagnostopoulos, M. AnagnostopoulosΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου